• Odbierz prezent
LOKUM DEWELOPER S.A.: Przydział obligacji serii H Lokum Deweloper S.A. oraz nabycie przez Emitenta 12.000 sztuk obligacji serii E celem umorzenia (2021-03-03 18:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Przydział obligacji serii H Lokum Deweloper S.A. oraz nabycie przez Emitenta 12.000 sztuk obligacji serii E celem umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu sporządzenia niniejszego raportu, po dokonaniu kilkunastoprocentowej redukcji zapisów, dokonał przydziału 100.000 Obligacji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, pod warunkiem ich opłacenia najpóźniej w dniu 5 marca 2021 r. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem Emisji będzie dzień 5 marca 2021 r.

Celem Emisji Obligacji jest spłata przez Emitenta zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych Obligacji serii E.

Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,50%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Kupon od każdej Obligacji naliczany jest począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek.

Termin wykupu Obligacji ustalono na dzień 5 września 2024 r. Zbywalność Obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W warunkach emisji Obligacji Emitent zobowiązał się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok obrotowy, za który wypłacana będzie dywidenda. Emitent zobowiązał się także do niedokonywania żadnych wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji lub nabycia akcji własnych Emitenta.

Nadto Spółka zobowiązała się do dokonania nabycia celem umorzenia lub wykupu (w tym również przedterminowego wykupu) wszystkich wyemitowanych Obligacji serii E w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 3 marca 2021 roku zawarła transakcje nabycia w celu umorzenia 12.000 (słownie: dwunastu tysięcy) sztuk Obligacji serii E, o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 (słownie: dwunastu milionów) złotych. Spółka podejmie wszelkie niezbędne czynności celem umorzenia ww. Obligacji serii E, a po ich umorzeniu do wykupu pozostanie 88.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy) sztuk Obligacji serii E o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 88.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów) złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LOKUM DEWELOPER S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-148Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krawiecka1/101
(ulica)(numer)
+48 71 72 42 865+48 72 42 470
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992725235021677137
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Bartosz KuźniarPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk