• Odbierz prezent
Lewiatan proponuje nowy model rozszerzonej odpowiedzialności producenta
  • Nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) powinien uwzględniać wymóg pełnego udziału firm, wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach, w kosztach zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym modelu ROP.
  • Wymaga on ustalenia zasad wyceny wysokości wkładu finansowego firm, które wprowadzają opakowania i produkty w opakowaniach na rynek, tak aby brać pod uwagę dochody z ponownego użycia i ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z produktów.
  • Pracodawcy apelują o przyspieszenie prac na nowymi przepisami.

      Lewiatan proponuje nowy model rozszerzonej  - 1

Od wielu miesięcy trwają prace nad wdrożeniem unijnych rozwiązań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku i przenieść odpowiedzialność za odpady na producentów wyrobów. Producenci produktów w opakowaniach mają być odpowiedzialni za pokrycie całości kosztów netto selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów, które powstały z ich produktów.

Jaki powinien być nowy system ROP według Lewiatana:

- równy i niedyskryminujący dla wszystkich firm zajmujących się gospodarką odpadami

- z jasno wskazanymi celami w zakresie gospodarowania odpadami oraz zdefiniowanymi rolami i obowiązkami zarówno dla firm wprowadzających, jak i dla pozostałych uczestników systemu

- efektywny kosztowo

- transparentny i gwarantujący odpowiedni monitoring i kontrolę

- zakładający pełny udział firm z kosztach zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów

- uwzględniający zróżnicowane opłaty zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,

- poświęcający szczególną uwagę edukacji uczestników rynku odpadów

- zapewniający pełną, spójną i przejrzystą sprawozdawczość

- umożliwiający funkcjonowanie platformy do regularnego dialogu w formie Rady Dialogu Interesariuszy ROP o kompetencjach i roli porównywalnej do RDS

- Konieczna jest poprawa efektywności systemu poprzez m.in. finansowanie selektywnej zbiórki, przygotowania do recyklingu i samego recyklingu odpadów opakowaniowych. Chodzi o to, aby zwiększyć jego poziom, a tym samym odzyskać cenny materiał dla gospodarki, rozwijać technologie recyklingu i chronić środowisko naturalne. Apelujemy o przyspieszenie prac nad nowymi przepisami i uzupełnienie ich o zapisy ważne dla przedsiębiorców. Inaczej Polska nie osiągnie zakładanych poziomów recyklingu - mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem ekspertów Lewiatana system rozszerzonej odpowiedzialności powinien mieć wbudowany mechanizm kontroli wszystkich jego uczestników i umożliwić funkcjonowanie platformy do regularnego dialogu.

Sprawozdawczość w ramach ROP powinna być pełna, spójna i przejrzysta, umożliwiająca połączenie danych, które spływają od podmiotów, które zajmują się gospodarką odpadami oraz producentów ponoszących opłaty.

 

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk