• Odbierz prezent
LENTEX: raport finansowy (2021-03-26 06:45)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-26
LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEXMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-700Lubliniec
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich54
(ulica)(numer)
(0-34) 3515 600(0-34) 3515 601
(telefon)(fax)
lentex@lentex.com.plwww.lentex.com.pl
(e-mail)(www)
575-00-07-888150122050
(NIP)(REGON)
259400SKRVBZ5VYJZ1820000077520
(LEI) (KRS)
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*372 354,00320 840,0083 222,0074 583,00

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)*69 729,0046 014,0015 585,0010 696,00

Zysk/strata ze sprzedaży*114 150,0087 528,0025 513,0020 347,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)*52 516,0028 492,0011 738,006 623,00

Zysk (strata) brutto*54 367,0028 404,0012 151,006 603,00

Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej42 773,0021 623,009 560,005 027,00

Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej574,00-17 424,00128,00-4 050,00

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy43 347,004 199,009 688,00976,00

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej39 439,008 349,008 815,001 941,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej56 942,0061 551,0012 727,0014 308,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-37 619,0047 320,00-8 408,0011 000,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-61 583,00-70 234,00-13 764,00-16 327,00

Przepływy pieniężne netto - razem-42 260,0038 637,00-9 445,008 982,00

Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach43 972 523,0047 278 828,0043 972 523,0047 278 828,00

Zysk na jedną akcję**0,900,180,200,04

Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach43 972 523,0047 278 828,0043 972 523,0047 278 828,00

Rozwodniony zysk na jedna akcję**0,900,180,200,04
Aktywa razem486 570,00500 183,00105 437,00117 455,00

Zobowiązania126 134,00134 709,0027 332,0031 633,00

Zobowiązania długoterminowe47 987,0058 896,0010 399,0013 830,00

Zobowiązania krótkoterminowe78 147,0075 813,0016 934,0017 803,00

Kapitał własny360 436,00365 474,0078 104,0085 822,00

Kapitał podstawowy19 030,0020 032,004 124,004 704,00

Liczba akcji43 972 523,0043 972 523,0043 972 523,0043 972 523,00

Wartość księgowa na jedną akcję**8,207,731,781,82
* Prezentowane dane uwzględniają tylko działalność kontynuowaną. Wielkości dotyczące działalności zaniechanej zostały opisane w nocie 37 niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.
1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:
- dla okresu od 01.01.2020 do 31.12.2020: Tabela kursów nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020r. 1 EUR = 4,6148
- dla okresu od 01.01.2019 do 31.12.2019: Tabela kursów nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019r. 1 EUR = 4,2585
a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł (stan na 31.12.2020r.) / średnioważona liczba akcji w 2020 roku = 360.436 / 43.972.523 = 8,20 zł
b) wartość księgowa na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł (stan na 31.12.2019r.) / średnioważona liczba akcji w 2019 roku = 365.474 / 47.278.828 = 7,73 zł
2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 12 miesięcy 2020r. (12 miesięcy 2019r.) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 12 miesięcy 2020r. - 4,4742 (z 12 miesięcy 2019r.- 4,3018).
3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN / kurs średni EUR za ostatnie 12 miesięcy = 0,90 zł/akcję / 4,4742= 0,20 EUR/akcję.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

259400SKRVBZ5VYJZ182-2020-12-31.BES.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020

259400SKRVBZ5VYJZ182-2020-12-31.BES.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020_podpisy

Sprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej.BES.xhtmlSprawozdanie z działalności Lentex oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Lentex oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020_podpisy

Skonsolidowane Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.BES.xhtmlSkonsolidowane sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020

Skonsolidowane Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.BES.xhtml.xadesSkonsolidowane sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020_podpisy

GK Lentex SBR 2020 MSSF JZP konsolidacja ESEF_25.03.2021.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020

GK Lentex SBR 2020 MSSF JZP konsolidacja ESEF_25.03.2021.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020_podpisy

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa Lentex za rok 2020.xhtmlList Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa Lentex za rok 2020

Oświadczenia i ocena Rady Nadzorczej Lentex 2020.xhtmlOświadczenia i ocena Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Lentex za rok 2020

Informacja Zarządu Lentex S.A. 2020.xhtmlInformacja Zarządu Grupa Kapitałowa Lentex za rok 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk