• Odbierz prezent
LENTEX: raport finansowy (2021-03-26 06:41)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-26
LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEXMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-700Lubliniec
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich54
(ulica)(numer)
(0-34) 3515 600(0-34) 3515 601
(telefon)(fax)
lentex@lentex.com.plwww.lentex.com.pl
(e-mail)(www)
575-00-07-888150122050
(NIP)(REGON)
259400SKRVBZ5VYJZ1820000077520
(LEI) (KRS)
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów214 662,00173 273,0047 978,0040 279,00

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)52 443,0030 452,0011 721,007 079,00

Zysk/strata ze sprzedaży78 313,0055 351,0017 503,0012 867,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)44 206,0022 155,009 880,005 150,00

Zysk (strata) brutto61 390,0035 823,0013 721,008 327,00

Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej51 656,0030 408,0011 545,007 069,00

Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej0,000,000,000,00

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy51 656,0030 408,0011 545,007 069,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej49 680,0030 045,0011 104,006 984,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 523,0018 010,00-340,004 187,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-49 022,00-46 845,00-10 957,00-10 890,00

Przepływy pieniężne netto - razem-865,001 210,00-193,00281,00

Liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach43 972 523,0047 278 828,0043 972 523,0047 278 828,00

Zysk na jedną akcję1,170,640,260,15

Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach43 972 523,0047 278 828,0043 972 523,0047 278 828,00

Rozwodniony zysk na jedna akcję1,170,640,260,15
Aktywa razem291 689,00282 835,0063 207,0066 417,00

Zobowiązania76 993,0075 703,0016 684,0017 777,00

Zobowiązania długoterminowe14 049,0024 869,003 044,005 840,00

Zobowiązania krótkoterminowe62 944,0050 834,0013 640,0011 937,00

Kapitał własny214 696,00207 132,0046 523,0048 640,00

Kapitał podstawowy19 030,0020 032,004 124,004 704,00

Liczba akcji43 972 523,0043 972 523,0043 972 523,0043 972 523,00

Wartość księgowa na jedną akcję4,884,381,061,03
1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:
- dla okresu od 01.01.2020 do 31.12.2020: Tabela kursów nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020r. 1 EUR = 4,6148
- dla okresu od 01.01.2019 do 31.12.2019: Tabela kursów nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019r. 1 EUR = 4,2585
a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł (stan na 31.12.2020r.) / średnioważona liczba akcji w 2020 roku = 214.696 / 43.972.523 = 4,88 zł
b) wartość księgowa na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł (stan na 31.12.2019r.) / średnioważona liczba akcji w 2019 roku = 207.132 /47.278.828 = 4,38zł
2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 12 miesięcy 2020r. (12 miesięcy 2019r.) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 12 miesięcy 2020r. - 4,4742 (z 12 miesięcy 2019r.- 4,3018).
3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN / kurs średni EUR za ostatnie 12 miesięcy 1,17 zł/akcję : 4,4742 = 0,26 EUR/akcję.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

SF Lentex-2020-12-31.BES.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Lentex S.A. za rok 2020

SF Lentex-2020-12-31.BES.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe Lentex S.A. za rok 2020_podpisy

Sprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej.BES.xhtmlSprawozdanie z działalności Lentex oraz Grupy kapitałowej Lentex za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Lentex oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020_podpisy

Lentex S.A. Sprawozdanie BR 2020 - MSSF JZP 25.03.2021.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania Lentex za rok 2020

Lentex S.A. Sprawozdanie BR 2020 - MSSF JZP 25.03.2021.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania Lentex za rok 2020_podpisy

List Prezesa Zarządu Lentex S.A. za rok 2020.xhtmlList Prezesa Zarządu Lentex S.A. za rok 2020

Oświadczenia i ocena Rady Nadzorczej Lentex 2020.xhtmlOświadczenia i ocena Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok 2020

Informacja Zarządu Lentex S.A. 2020.xhtmlInformacja Zarządu Lentex S.A. za rok 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk