• Odbierz prezent
LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 kwietnia 2021 r. (2021-04-13 16:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 13 kwietnia 2021 r. („NWZ”), wraz z wynikami głosowania oraz treść opinii Zarządu Spółki uzasadniających powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
1. uchwała nr 7 NWZ w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego została poddana pod głosowanie oraz przyjęta w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki na podstawie uprawnienia przewidzianego w art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych. W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki zmienionego projektu uchwały nr 7 NWZ w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki wydał nową opinię dołączoną do tej uchwały, uzasadniającą powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji wyemitowanych na jej podstawie oraz proponowaną cenę emisyjną;
2. NWZ postanowiło o odstąpieniu od głosowania nad uchwałami w sprawie: 1) wprowadzenia programu motywacyjnego; 2) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M; 3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; oraz 4) zmiany statutu związanej z ustanowieniem nowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także o usunięciu tych uchwał z porządku obrad, przewidującego podjęcie tych uchwał w punkcie 7;
3. podczas obrad NWZ nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
4. podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
opinie-zarzadu-2021-04-13.pdfOpinia Zarządu
tresc-uchwal-2021-04-13.pdfTreść uchwał
tresc-uchwaly-akcjonariusz-2021-04-13.pdfTreść uchwał akcjonariuszy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-13Wojciech ByjPrezes ZarząduMarek Moszkowicz
2021-04-13Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk