• Odbierz prezent
LARQ S.A.: raport finansowy (2021-05-28 11:29)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-05-28
LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług82741817
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy-873-21 659-191-4 927
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 281-22 343-280-5 082
Zysk (strata) brutto-1 281-22 446-280-5 106
Zysk (strata) netto-1 180-12 549-258-2 854
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-419-692-92-157
Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej----
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej17-3,8-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1181 205-26274
Przepływy pieniężne netto, razem-520513-114117
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,12-1,46-0,03-0,33
Rozwodniony zysk strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,12-1,46-0,03-0,33
Aktywa razem 57 88382 57012 42018 138
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 6727 0411 6461 547
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego--3 224--708
Zobowiązania krótkoterminowe 7 3389 7831 5752 149
Kapitał własny 50 21175 52910 77416 591
Kapitał zakładowy 988859212189
Liczba akcji 9 883 3988 586 1669 883 3988 586 166
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,088,801,091,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,088,801,091,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----

Dane przedstawione w zestawieniu „Wybrane dane finansowe” ze sprawozdania z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:
1) poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 31 marca 2021 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 1 EUR = 4,6603 zł oraz odpowiednio według kursu 4,5523 zł za 1 EUR obowiązującego na dzień 31 marca 2020 roku,
2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu i wynoszącego 4,5721 zł za 1 EUR oraz odpowiednio według kursu 4,3963 zł za 1 EUR dla analogicznego okresu 2020 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SF LARQ SA Q1 2021.pdfSprawozdanie Finansowe LARQ S.A. za okres zakończony 31 marca 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-28Wojciech ByjPrezes ZarząduWojciech Byj
2021-05-28Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk