• Odbierz prezent
LARQ S.A.: raport finansowy (2021-04-28 15:16)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-28
LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży usług3123217075
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy-52 432-30 362-11 693-7 058
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-54 155-33 949-12 104-7 892
Zysk (strata) brutto-54 622-34 468-12 208-8 013
Zysk (strata) netto-44 611-28 657-9 971-6 662
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 201-3 943-492-916
Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej0233054
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 311569293132
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 4163 293317766
Przepływy pieniężne netto, razem52615311736
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-4,51-3,59-1,01-0,83
Rozwodniony zysk strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-4,51-3,59-1,01-0,83
Aktywa razem 59 299103 77513 25424 369
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 90811 7611 7672 762
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego09350220
Zobowiązania krótkoterminowe 7 56210 3631 6902 433
Kapitał własny 51 39192 01411 48621 607
Kapitał zakładowy 988802221188
Liczba akcji 9 883 3988 016 1669 883 3988 016 166
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,2011,501,132,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,2011,501,132,70
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0000

Dane przedstawione w zestawieniu „Wybrane dane finansowe” ze sprawozdania z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 1 EUR = 4,6148 zł oraz odpowiednio według kursu 4,2585 zł za 1 EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2019 roku,

- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu i wynoszącego 4,4743 zł za 1 EUR oraz odpowiednio według kursu 4,3017 zł za 1 EUR dla analogicznego okresu 2019 roku.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe LARQ S.A. za 2020 rok.pdfSprawozdanie finansowe LARQ S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności LARQ S.A. za 2020 rok.pdfSprawozdanie z działalności LARQ S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego LARQ S.A. za 2020 rok.pdfSprawozdanie z badania sprawozdania finansowego LARQ S.A. za 2020 rok
LARQ S.A. - Oświadczenie Zarządu LARQ S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.pdfOświadczenie Zarządu LARQ S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
LARQ S.A. - Informacja Zarządu LARQ S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badnia sprawozdania finanswego za 2020 rok.pdfInformacja Zarządu LARQ S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
LARQ S.A. - Oświadczenie Rady Nadzorczej LARQ S.A. dotyczaące funkcjonowania Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej LARQ S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
LARQ S.A. - Ocena Rady Nadzorczej LARQ S.A. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności.pdfOcena Rady Nadzorczej LARQ S.A. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
List Prezesa Zarządy LARQ S.A. za 2020 rok.pdfList Prezesa Zarządu LARQ S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-28Wojciech ByjPrezes ZarząduWojciech Byj
2021-04-28Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-28Marek MoszkowiczDyrektor Finansowy, Członek ZarząduMarek Moszkowicz


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk