• Odbierz prezent
LARQ S.A.: Przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji (2021-03-12 19:06)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 72/2020 i 77/2020, odnoszących się odpowiednio do: zainicjowania otwarcia oraz otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu przez Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Synergic” albo „Dłużnik”), Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu 12 marca 2021 r. informacji dotyczącej przyjęcia układu 12 marca 2021 r. przez zgromadzenie wierzycieli Synergic.

Warunki układu są określone poniżej.

1. Postanowienia ogólne

1) Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań Synergic.
2) Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na pięć grup obejmujących poszczególne kategorie interesów, stosownie do art. 161 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.).
3) W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w następnym dniu roboczym.
4) W wypadku, gdy po dniu zawarciu układu, ujawnione zostaną wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności (tzw. „ujawnione wierzytelności niesporne”) lub też w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, wierzytelność dotychczas sporna (tzw. „ujawnione wierzytelności sporne”) stanie się bezsporna – podlegają one zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych przyjętymi propozycjami układowymi. Ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne, podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym termin zaspokojenia pierwszej raty będzie ustalony jako termin zaspokojenia najbliższej raty dla odpowiedniej grupy wierzycieli po dniu ujawnienia wierzytelności niespornej w księgach z zastrzeżeniem ewentualnego zarzutu potrącenia, a dla ujawnionych wierzytelności spornych po dniu stwierdzenia prawomocności lub ostateczności orzeczenia, decyzji, stwierdzenia wykonania ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego, zaś pozostałe warunki płatności rat zgodnie z propozycjami układowymi, w tym w szczególności choć niewyłącznie liczba rat, ich wysokość oraz okres płatności pozostaną bez zmian (gdyby jednak ujawnienie nastąpiło już po zaspokojeniu wierzycieli zaliczonych do grupy, do której kwalifikowana jest ujawniona wierzytelność, wówczas termin zaspokojenia pierwszej raty nastąpi w miesiącu kalendarzowym następującym po dniu ujawnienia).

2. Szczegółowe warunki restrukturyzacji zobowiązań

1) Grupa I: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w wysokości do 2.000 zł (dwa tysiące złotych) włącznie:
a) spłata 100% wierzytelności głównej, płatna w 1 racie w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 12 miesięcy od dnia doręczenia prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu;
b) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika.

2) Grupa II: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w wysokości powyżej 2.000 zł (dwa tysiące złotych) do 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) włącznie:
a) spłata 100% wierzytelności głównej, płatna w 2 równych ratach, płatnych co 1 rok, do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego przypadającego na koniec każdego rocznego okresu, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 12 miesięcy od dnia doręczenia prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu;
b) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika.

3) Grupa III: wierzyciele posiadający wierzytelności główne powyżej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) włącznie i niezakwalifikowani do innych grup:
a) spłata 52% wierzytelności głównej, płatna w 16 równych ratach, płatnych co 1 kwartał, do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego przypadającego na koniec każdego trzymiesięcznego okresu, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 12 miesięcy od dnia doręczenia prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu.
b) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika.

4) Grupa IV: wierzyciele będący podmiotami działającymi na podstawie ustawy Prawo Bankowe, które udzieliły finansowania Dłużnikowi w postaci kredytu bankowego lub gwaranci bankowych, których wierzytelności wynikają z niespłaconego kapitału, odsetek oraz innych roszczeń wynikających z umów finansowania:
a) spłata 62% wierzytelności głównej, płatna w 24 ratach, płatnych co 1 kwartał, do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego przypadającego na koniec każdego trzymiesięcznego okresu, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 12 miesięcy od dnia doręczenia prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu;
b) łączna wysokość rat od 1 kwartału do 16 kwartału włącznie wynosi 52,0% wierzytelności głównej po redukcji; stosunek jednej raty do wierzytelności głównej wynosi 3,25%;
c) łączna wysokość rat od 17 kwartału do 24 kwartału włącznie wynosi 48,0% wierzytelności głównej po redukcji; stosunek jednej raty do wierzytelności głównej wynosi 6,00%;
d) odsetki naliczane na podstawie oprocentowania według stawki WIBOR3M powiększoną o 0,5% marży od zredukowanej wierzytelności od dnia doręczenia prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu;
e) odsetki płatne co 1 kwartał, do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego przypadającego na koniec każdego trzymiesięcznego okresu, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 12 miesięcy od dnia doręczenia prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu.

5) Grupa V: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych wierzytelności dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
a) spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu) oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności;
b) płatność w 1 racie w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Synergic jest spółką pośrednio zależną od Emitenta. Spadek wartości udziałów Synergic ma wpływ na obniżenie wyników finansowych Spółki, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta – LARQ Fund Management sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Wojciech ByjPrezes ZarząduWojciech Byj
2021-03-12Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk