• Odbierz prezent
LARQ S.A.: Aktualizacja wartości aktywa trwałego – udziałów w spółce zależnej (2021-04-22 21:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Aktualizacja wartości aktywa trwałego – udziałów w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w toku prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 oraz raportem okresowym za pierwszy kwartał 2021 r. Emitent stwierdził konieczność aktualizacji wartości godziwej aktywa finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółki, tj. udziałów spółki Larq Fund Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Larq FM”). Aktualizacja wartości godziwej udziałów Larq FM jest wynikiem rekomendacji podmiotu przeprowadzającego ustawowe badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2020 r. Wspomniana rekomendacja dotyczy ujęcia na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. szacowanego spadku wartości aktywów netto przypadających na certyfikaty inwestycyjne, przysługujące Larq Growth Fund I Fundusz Zamknięty („Fundusz”) stanowiące główne aktywo Larq FM. Ten szacowany spadek jest pochodną ujęcia przez Fundusz w sprawozdaniu finansowym Funduszu za 2020 r., wyceny aktywów uwzględniającej najnowsze wyniki aktywów Funduszu, przedstawionych do wyceny na dzień 31 marca 2021 r. Ponadto, na chwilę publikacji niniejszego raportu, Emitent powziął informację o wyniku wyceny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu za pierwszy kwartał 2021 r. i jej wpływie na wartość udziałów Larq FM na dzień 31 marca 2021 r.
W związku z powyższym, na chwilę publikacji raportu, Emitent szacuje, że uwzględniając wycenę na koniec 2020 r. oraz wycenę za pierwszy kwartał 2021 r. nastąpił spadek wartości godziwej udziałów Larq FM o kwotę około 12,7 mln zł, tj. o około 25%.
Spadek wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest wynikiem spadku wyceny poszczególnych aktywów Funduszu w postaci akcji i udziałów w spółkach. Wycena akcji i udziałów w podmiotach niebędących spółkami publicznymi, stanowiących aktywa Funduszu, dokonywana jest metodą porównawczą, a tym samym wpływ na tę wycenę ma w szczególności sytuacja makroekonomiczna, w tym kryzys związany z pandemią wirusa COVID-19. Natomiast w odniesieniu do spółek publicznych wycena dokonywana jest na podstawie kursu akcji z dnia, na który dokonywana jest wycena.
Zastrzeżenie: prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość aktywów Spółki na dzień 31 marca 2021 r. zostanie przedstawiona w raporcie okresowym Spółki za pierwszy kwartał 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Wojciech ByjPrezes ZarząduWojciech Byj
2021-04-22Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk