• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labocanna S.A. (2021-04-22 17:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labocanna S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383038, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 [1] § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 26 maja 2021 r., na godzinę 9.30, które odbędzie się w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 5 (w Kancelarii Notarialnej Notariusza Wojciecha Laskowskiego).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 czerwca 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZA.pdfProjekty uchwał
Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdfZmiany Statutu
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
94 307 02 39
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Michał JuraPrezes ZarząduMichał Jura

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk