• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej (2021-03-09 22:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Medican Campus Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Kontrahent”) oraz z Pawłem Kicińskim – głównym akcjonariuszem Emitenta oraz wspólnikami Kontrahenta.

Zgodnie z przedmiotową umową Emitent obejmie 20% udziałów w kapitale zakładowym Kontrahenta za łączną kwotę 1.165.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego Kontrahenta zostanie dokonane w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej. Środki pozyskane przez Kontrahenta mają zostać przeznaczone m.in. na zakup maszyn i urządzeń służących do profesjonalnej ekstrakcji konopi, produkcji olejku konopnego zawierającego CBD oraz na rozwój i marketing Kontrahenta. Dodatkowo, Paweł Kiciński, jako główny akcjonariusz Emitenta zobowiązał się do zawarcia umowy sprzedaży 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii C Emitenta na rzecz Kontrahenta za kwotę 765.000,00 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), która to sprzedaż zostanie dokonana w dniu podjęcia przez zgromadzenie wspólników Kontrahenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i zaoferowania całości podwyższenia na rzec Emitenta na zasadach opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego akapitu. Za dokonaną sprzedaż akcji na rzecz Kontrahenta Emitent zapłaci na rzecz Pawła Kicińskiego wspólnie wynegocjowaną kwotę. Sprzedaż akcji na rzecz Kontrahenta była warunkiem kluczowym przystąpienia Kontrahenta do umowy inwestycyjnej. Jednocześnie Paweł Kiciński zobowiązał się, że do końca 2022 r. pozostanie jednym z głównych akcjonariuszy Emitenta, natomiast Kontrahent zobowiąże się do niezbywania nabytych akcji Emitenta przez okres 24 miesięcy od dnia ich nabycia.

Dodatkowo, Strony zobowiązały się do współpracy w celu dalszego rozwoju Emitenta i Kontrahenta; w szczególności Strony mają współpracować w zakresie leczniczej marihuany, o której planie uprawy Emitent wspominał w związku z zawarciem przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości – raport ESPI nr 8/2021 z dnia 2 marca 2021 r.

Docelowo Emitent będzie współpracować z Kontrahentem w celu przekształcenia Kontrahenta w spółkę akcyjną oraz podjąć działania w celu wsparcia Kontrahenta w pozyskaniu na jego rzecz kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., które mają być pozyskane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Kontrahenta. Strony będą również współpracowały w zakresie możliwości wprowadzenia instrumentów finansowych (akcji) Kontrahenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect (po dokonaniu przekształcenia Kontrahenta). Dodatkowo w umowie został wprowadzony zapis, że w przypadku, gdy nie dojdzie do pozyskania kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) Kontrahent ma prawo żądania odsprzedaży objętych przez Emitenta udziałów za cenę 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) oraz konieczność zwrotnej sprzedaży 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Emitenta nabytych przez Medican Campus od Pawła Kicińskiego.

Umowa zawiera również zapisy dotyczące prawa odstąpienia Stron od umowy w przypadku nieterminowego wykonania kluczowych obowiązków jak również zapisy dotyczące zachowania poufności przekazywanych informacji oraz zakazu konkurencji, których treść nie odbiega od powszechnie stosowanych w tym zakresie zapisów.

Medican Campus (Kontrahent) jest instytucją szkoleniową, która zajmuje się edukacją i dostarczaniem informacji o zastosowaniu konopi w teorii, praktyce oraz profilaktyce zdrowotnej; jest organizacją cieszącą się zaufaniem świata medycznego w Polsce i Holandii oraz liderem produkcji w jednej z najdynamiczniej rozwijających się branż w Europie.

Przedmiotowa umowa została uznana za istotną zarówno ze względu na jej wartość finansową jak i jej doniosłość ze względu na zaktualizowaną strategię rozwoju Emitenta, która została opublikowana raportem ESPI nr 3/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. Jest to pierwsza akwizycja Emitenta. Dodatkowo, Kontrahent posiada know-how oraz zaplecze naukowe związane z możliwością uprawy leczniczej marihuany, którą Strony zamierzają wspólnie realizować, co może przełożyć się na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
94 307 02 39
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Dominik StarońProkurent samoistnyDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk