• Odbierz prezent
LABO PRINT S.A: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kolejna kandencję (2022-05-25 09:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia:2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kolejna kandencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 24 maja 2022 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki propozycje następujących kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji:
1. pan Łukasz Motała (dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej),
2. pan Sławomir Zawierucha (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej),
3. pan Krzysztof Jordan (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej),
4. pan Szymon Przybylski,
5.pani Agnieszka Jakubowska.

Kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 13 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującego w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Wszyscy ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz złożyli oświadczenia o spełnianiu wymaganych prawem kryteriów stawianych kandydatom na członków rad nadzorczych
.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez każdego z kandydatów, osoby te nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Żaden z nowo wybranych członków nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności.

Projekty uchwał oraz życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Informacje o zgłoszonych do Rady Nadzorczej kandydatach będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie (https://laboprint.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/walne-zgromadzenie).

Załączniki:
Załącznik nr 1: Projekty uchwał
Załącznik nr 2: życiorysy kandydatów na członków RN Labo Print S.A.


Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu
Załączniki
PlikOpis
LABO PRINT_14.22_RB informacja o kandydatach na członków RN załącznik 1.pdfZałącznik nr 1
LABO PRINT_14.22_RB informacja o kandydatach na członków RN załącznik 2.pdfZałącznik nr 2
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABO PRINT S.AUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-471POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szczawnicka1
(ulica)(numer)
+48 (61) 841 18 89+48 (61) 843 25 37
(telefon)(fax)
office@laboprint.euwww.laboprint.eu
(e-mail)(www)
779-23-85-780301622668
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk