• Odbierz prezent
LABO PRINT S.A: raport finansowy (2021-09-25 08:06)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-25
LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABO PRINT S.AUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-471POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szczawnicka1
(ulica)(numer)
+48 (61) 841 18 89+48 (61) 843 25 37
(telefon)(fax)
office@laboprint.euwww.laboprint.eu
(e-mail)(www)
779-23-85-780301622668
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Dane finansowe dotyczące skonsolidowanego półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za okres 6 m-cy, zakończony 30 czerwca 2021
Rachunek zysków i strat01.01 do 30.06.202101.01 do 30.06.202001.01 do 30.06.202101.01 do 30.06.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów52286471131149910608
Zysk (strata) na działalności operacyjnej394857098681285
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 668232961469742
Zysk ( strata) netto532926311172592
Bilans na dzień 30.06.202130.06.202030.06.202130.06.2020
Suma bilansowa81488636241802513787
Aktywa trwałe5233444704115769687
Aktywa obrotowe291541892064494100
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4977439878110108641
Zobowiązania długoterminowe229292032050724403
Zobowiązania krótkoterminowe268451955759384238
Kapitał własny289852374764115146
Kapitał podstawowy36183618800784
Rachunek przepływów pieniężnych01.01 do 30.06.202101.01 do 30.06.202001.01 do 30.06.202101.01 do 30.06.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6912728115201639
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4035-4913-887-1106
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2963100-65222
Przepływy netto razem-862467-19555
Liczba akcji (szt.)3812000361760038120003617600
Średnia ważona liczba akcji (szt.)3622970361760036229703617600
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.)3622970361760036229703617600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)1,470,730,320,16
Zysk (strata)rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,470,730,320,16
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3718262361760037182623617600
Zysk (strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)1,941,270,430,28
Zysk (strata) zannualizowany ( tys. zł/tys. EUR)30.06.202130.06.202030.06.202130.06.2020
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)86,561,771,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)86,561,771,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcje (zł/EUR)0,200,150,040,03
Dane finansowe dotyczące jednostkowego półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Labo Print SA za okres 6 m-cy zakończonego 30 czerwca 2021
Rachunek zysków i strat01.01 do 30.06.202101.01 do 30.06.202001.01 do 30.06.202101.01 do 30.06.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów45909462041009610403
Zysk (strata) na działalności operacyjnej179654783951233
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 482929931062674
Zysk ( strata) netto38032310836520
Bilans na dzień 30.06.202130.06.202030.06.202130.06.2020
Suma bilansowa75918632181679313699
Aktywa trwałe5138645255113679806
Aktywa obrotowe245321796354263892
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4631339800102448624
Zobowiązania długoterminowe211002032046674403
Zobowiązania krótkoterminowe252131948055774221
Kapitał własny296062341865495075
Kapitał podstawowy36183618800784
Rachunek przepływów pieniężnych01.01 do 30.06.202101.01 do 30.06.202001.01 do 30.06.202101.01 do 30.06.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6634645514591453
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7361-4488-1619-1011
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1431003122
Przepływy netto razem-23102066-508465
Liczba akcji (szt.)3812000361760038120003617600
Średnia ważona liczba akcji (szt.)3622970361760036229703617600
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.)3622970361760036229703617600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)1,050,640,230,14
Zysk (strata)rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,050,640,230,14
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3718262361760037182623617600
Zysk (strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)1,441,290,320,29
Zysk (strata) zannualizowany ( tys. zł/tys. EUR)5215465811471041
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)8,186,471,811,4
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)8,186,471,811,4
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcje (zł/EUR)0,200,190,040,04

Powyższe dane finansowe za pierwsze półrocze 2021 i pierwsze półrocze 2020 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30.06.2021 - 4,5208 (na dzie 31.12.2020 - 4,6148)

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdnie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego: od 01.01 do 30.06.2021 - 4,5472 (dla okresu od 01.01 do 30.06.2020 - 4,4413)

- najwyższy kurs w okresie od 01.01 do 30.06.2021 wynosi: 4,6603 z dnia 31.03.2021 ( w okresie od 01.01 do 30.06.2020 wynosi 4,6044 z dnia 24.03.2020)

- najniższy kurs w okresie od 01.01 do 30.06.2021 wynosi: 4,4541 z dnia 09.06.2021 ( w okresie od 01.01 do 30.06.2020 wynosi 4,2279 z dnia 15.01.2020)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Labo Print SA 2Q2021 20210921_GT_v3 do podpisu-sig-sig.pdfSkonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Labo Print za pierwsze półrocze 2020 r.
Labo Print 30.06.2021 PSF MSSF.pdfRaport z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego
Labo Print 30.06.2021 PSSF MSSF.pdfRaport z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-25Krzysztof FrycPrezes Zarządu
2021-09-25Wiesław NiedzielskiWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk