• Odbierz prezent
LABO PRINT S.A: informacja w sprawie zawarcia istotnej umowy kredytowej (2021-04-14 14:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
informacja w sprawie zawarcia istotnej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje, że 14 kwietnia 2021 roku podpisał, umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.600 tys. zł na sfinansowanie i refinansowanie nabycia urządzeń dla segmentów POS i opakowania, cyfrowy druk etykiet oraz druk cyfrowy, zawartą z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej ING).

Kredyt został udzielony na okres nie dłuższy niż do 28 lutego 2027 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Termin wykorzystania kredytu upływa 28 lutego 2022 roku.

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu są (i) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty 6.000 tys. zł na finansowanych urządzeniach, (ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia finansowanych urządzeń, (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, (iv) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich rachunkach prowadzonych przez ING na rzecz Spółki.

Umowa zawiera klauzulę ograniczającą wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku Spółki, za rok obrotowy, za który zysk podlega podziałowi, bez uprzedniej zgody ING.

Zarząd Emitenta uznaje niniejszą informację za poufną ze względu na istotną dla Spółki wartość zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytu, jak również ze względu na łączną istotną wartość zabezpieczenia na majątku Spółki. Zawarcie przedmiotowej umowy jest istotne dla Spółki także ze względu na zapewnienie źródeł finansowania rozwoju parku maszynowego i związanej z tym rosnącej skali przychodów.


Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABO PRINT S.AUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-471POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szczawnicka1
(ulica)(numer)
+48 (61) 841 18 89+48 (61) 843 25 37
(telefon)(fax)
office@laboprint.euwww.laboprint.eu
(e-mail)(www)
779-23-85-780301622668
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk