• Odbierz prezent
Kurs euro padnie jak kamień w wodę? Te waluty mogą prześcignąć EUR! Zobacz najnowsze prognozy makroekonomiczne

Poniżej przedstawiamy w skróconej formie nasz scenariusz makroekonomiczny na lata 2021- 2022 dla krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Czech, Węgier i Rumunii (dalej: kraje EŚW-3).

Sprawdź aktualny kurs euro - kalkulator walutowy

Średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-3 kształtują się podobnie jak w Polsce (por. MAKROmapa z 6.09.2021). W II kw. obserwowaliśmy znaczący wzrost rocznych dynamik PKB ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy sprzed roku, jak również wynikający z odmrażania gospodarek i realizacji odłożonego popytu przez gospodarstwa domowe. Ożywienie w światowym handlu również stanowiło czynnik wsparcia dla wzrostu aktywności gospodarczej w regionie.

 

Kurs euro padnie jak kamień w wodę? Te waluty mogą zdystansować EUR! Zobacz najnowsze prognozy makroekonomiczne [EURCZK, EURHUF, EURRON] - 2

 

W II połowie br., wraz z wygasaniem efektów niskiej bazy i normalizacją aktywności gospodarczej, tempo wzrostu PKB obniży się, jednak wciąż pozostanie na relatywnie wysokich poziomach. Nasze prognozy dotyczące IV kw. br. wciąż charakteryzują się podwyższoną niepewnością związaną z przebiegiem kolejnej fali pandemii oraz intensywnością obostrzeń wprowadzonych przez poszczególne rządy, które będą miały negatywny wpływ na tempo wzrostu konsumpcji i PKB.

 

Kurs euro padnie jak kamień w wodę? Te waluty mogą zdystansować EUR! Zobacz najnowsze prognozy makroekonomiczne [EURCZK, EURHUF, EURRON] - 1

 

W tym zakresie, szczególnie niekorzystnie wyglądają perspektywy dla Rumunii, gdzie odsetek populacji zaszczepiony co najmniej jedną dawką (27,6%) jest wyraźnie niższy niż w pozostałych krajach regionu (50- 60%). Podsumowując, prognozujemy, że w średniorocznie dynamika PKB wyniesie w 2021 r.: 3,3% w Czechach, 5,9% w Rumunii i 5,0% na Węgrzech.

 

Cen prądu i gazu rosną w tempie pensji członków RPP

 

W 2022 r. ważnym czynnikiem wsparcia dla wzrostu PKB w krajach regionu będzie realizacja projektów inwestycyjnych w ramach unijnego funduszu odbudowy. Obserwowane obecnie opóźnienia w przyjęciu węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską stanowią istotny czynnik ryzyka w dół dla ścieżki wzrostu gospodarczego w tym kraju.

 

Kurs euro padnie jak kamień w wodę? Te waluty mogą zdystansować EUR! Zobacz najnowsze prognozy makroekonomiczne [EURCZK, EURHUF, EURRON] - 3

 

Podtrzymujemy naszą ocenę, że ożywienie w światowym handlu będzie kontynuowane w najbliższych kwartałach i będzie ono prowadziło do utrzymania się wysokiego popytu na eksport krajów CE-3.

Wraz z oczekiwanym przez nas stopniowym ustępowaniem problemu wąskich gardeł w globalnym przetwórstwie ożywienie eksportu utrzyma się. Prognozujemy, że średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w 2022 r. wyniesie 4,6% r/r w Czechach, 5,3% w Rumunii i 4,7% na Węgrzech.

Perspektywy inflacyjne wyglądają podobnie we wszystkich krajach regionu. Obecnie inflacja w każdym z nich kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego banku centralnego.

 

Kurs euro padnie jak kamień w wodę? Te waluty mogą zdystansować EUR! Zobacz najnowsze prognozy makroekonomiczne [EURCZK, EURHUF, EURRON] - 6

 

Szybki wzrost cen wspierany jest przez efekty niskiej bazy sprzed roku, ograniczenia podażowe, odmrażanie gospodarek sprzyjające podwyżkom rekompensującym utracone obroty w trakcie lockdownu oraz realizację odłożonego popytu przez gospodarstwa domowe.

W przypadku każdego kraju oczekujemy, że wraz z wygasaniem wspomnianych wyżej efektów inflacja ustabilizuje się w 2022 r. i wyniesie średniorocznie 2,3% w Czechach oraz 3,5% w przypadku Rumunii i Węgier.

Pomimo podobnych perspektyw makroekonomicznych nastawienie poszczególnych banków centralnych w regionie CE-3 wyraźnie się różni. Narodowy Bank Rumunii (NBR) prowadzi politykę wait-and-see. Pomimo oczekiwanego znaczącego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach w okolice 6% r/r bank centralny nie przewiduje zacieśnienia polityki pieniężnej, wiążąc silny wzrost cen z czynnikami podażowymi pozostającymi poza wpływem krajowej polityki pieniężnej.

 

Czytaj także: Eksplozja na rynku walutowym? Kurs euro (EURPLN) może paść w dół! Sprawdź długoterminowe prognozy makroekonomiczne i przekonaj się sam

Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz makroekonomiczny uwzględniający napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury oraz informacje dotyczące przebiegu pandemii COVID-19 (por. tabela na str. 8). Nasze prognozy średnioro.. Czytaj
Eksplozja na rynku walutowym? Kurs euro (EURPLN) może paść w dół! Sprawdź długoterminowe prognozy makroekonomiczne i przekonaj się sam

 

Ze względu na niepewność związaną z przebiegiem kolejnej fali pandemii na aktywność gospodarczą w najbliższych kwartałach, NBR jest niechętny do zacieśniania polityki pieniężnej. Stopy procentowe w Rumunii kształtują się obecnie na drugim najwyższym poziomie w regionie (1,25%, po Węgrzech), a tym samym przestrzeń do podwyżek w tym kraju jest ograniczona.

 

Kurs euro padnie jak kamień w wodę? Te waluty mogą zdystansować EUR! Zobacz najnowsze prognozy makroekonomiczne [EURCZK, EURHUF, EURRON] - 5

 

Oczekujemy, ze poziom stóp procentowych w Rumunii pozostanie niezmieniony w horyzoncie naszej prognozy (co najmniej do końca 2022 r.). Ze względu na interwencje walutowe banku centralnego uważamy, że kurs EURRON pozostanie relatywnie stabilny w przedziale 4,86- 4,91 do końca 2022 r.

W obliczu wysokiej inflacji retoryka Narodowego Banku Węgier (MNB) uległa wyraźnemu zaostrzeniu w ostatnich miesiącach. MNB zwracał uwagę nie tylko na bieżący poziom inflacji, lecz również na ryzyko nadmiernego wzrostu cen w kolejnych kwartałach. Przedstawiciele MNB zaznaczali, że obserwowane obecnie ograniczenia podażowe w warunkach powrotu gospodarki do normalności po zniesieniu obostrzeń mogą zagrozić osiągnięciu celu inflacyjnego w średnim okresie.

W rezultacie w ostatnich miesiącach realizowali oni stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej (podwyżki stóp procentowych oraz wygaszanie niekonwencjonalnych narzędzi). W ocenie MNB, kluczowa w ocenie perspektyw inflacyjnych będzie wrześniowa projekcja makroekonomiczna. Biorąc pod uwagę dane napływające w ostatnich tygodniach, można oczekiwać, że ścieżki inflacji i wzrostu gospodarczego zostaną w niej wyraźnie zrewidowane w górę w porównaniu do prognozy czerwcowej.

 

Kurs euro padnie jak kamień w wodę? Te waluty mogą zdystansować EUR! Zobacz najnowsze prognozy makroekonomiczne [EURCZK, EURHUF, EURRON] - 7

 

Ponadto, w przypadku MNB, ważnym czynnikiem determinującym zmiany w polityce pieniężnej jest kształtowanie się kursu EURHUF z uwagi na jego wpływ na inflację. Od rozpoczęcia cyklu zacieśniania podwyżek forint umocnił się względem euro tylko o ok. 3%.

Oczekujemy, że we wrześniu MNB podniesie stopy procentowe o 30pb (utrzymując dotychczasowe tempo zacieśniania polityki pieniężnej), a w IV kw. br. podniesie stopy procentowe jeszcze trzykrotnie po 15pb do 2,25% na koniec br. Wraz z zacieśnianiem polityki pieniężnej oczekujemy stopniowego umocnienia forinta z zasięgiem 340 za euro na koniec br. i 320 na koniec 2022 r.

 

Kurs euro padnie jak kamień w wodę? Te waluty mogą zdystansować EUR! Zobacz najnowsze prognozy makroekonomiczne [EURCZK, EURHUF, EURRON] - 4

 

W ostatnich miesiącach Narodowy Bank Czech (CNB) realizował zaostrzenie polityki pieniężnej zapowiedziane na początku roku, dwukrotnie podwyższając stopy procentowe do 0,75%. Zgodnie z sierpniową projekcją CNB przeciętny poziom dwutygodniowej stopy repo w IV kw. br. wyniesie 1,43%, co sygnalizuje jeszcze trzy podwyżki stóp po 25 pb do końca br.

Oczekujemy, że z uwagi na niepewność związaną z przebiegiem kolejnej fali pandemii i prawdopodobnym wprowadzeniem obostrzeń w Czechach CNB podniesie stopy procentowe przed końcem roku tylko dwukrotnie (do poziomu 1,25%).

Uważamy, że wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym cykl podwyżek stóp procentowych w Czechach będzie kontynuowany w 2022 r. (por. tabela poniżej). Oczekiwane zacieśnienie polityki pieniężnej będzie sprzyjało umocnieniu korony względem euro. Prognozujemy, że kurs EURCZK wyniesie 25,0 na koniec br. i 24,6 na koniec 2022 r.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk