• Odbierz prezent
KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie umów kredytowych (2021-05-27 11:40)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr15/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat


Zawarcie umów kredytowych


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

1. Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 27 maja 2021 roku, Emitent podpisał umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-000-68-41, REGON: 000010205 (dalej Bank) o:
a) kredyt inwestycyjny technologiczny w wysokości nie większej niż 8.500.000 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) na okres 6 lat od momentu wykorzystania, przy czym maksymalny okres wykorzystania to 31.12.2022 r., z przeznaczeniem na współfinansowanie/refinansowanie kosztów Projektu w Wyszkowie,
b) kredyt inwestycyjny w wysokości nie większej niż 13.600.000 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych) na okres 6 lat od momentu wykorzystania, przy czym maksymalny okres wykorzystania to 30.06.2021 r., z przeznaczeniem na spłatę kredytów w Banku Millennium S.A.: 1) umowa o kredyt inwestycyjny nr 13211/19/406/04 z dnia 29.08.2019 r.; 2) umowa o kredyt na innowacje technologiczne nr 13210/19/406/04 z dnia 29.08.2019 r.; 3) umowa o kredyt inwestycyjny nr 13813/20/406/04 z dnia 25.05.2020 r.
c) kredyt inwestycyjny w wysokości nie większej niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na okres 6 lat od momentu wykorzystania, przy czym maksymalny okres wykorzystania to 31.12.2021 r., z przeznaczeniem na refinansowanie/finansowanie nakładów inwestycyjnych,
d) kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na okres jednego roku liczonego od momentu zawarcia umowy kredytu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, w tym refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym w Banku Millennium S.A. umowa nr 12608/19/400/04 z dnia 01.03.2019 r.
Środki z kredytów zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w w/w umowie kredytu.
2. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

a) Hipoteka łączna docelowo na pierwszym miejscu na nieruchomościach Spółki w Wyszkowie i Pełkiniach, KW PR1J/00096909/5, PR1J/00096908/8, KW OS1W/00054942/5, kwota wpisu 150% Kredytów z pkt 1 a-d,
b) Zastaw rejestrowy na maszynach w Wyszkowie i Pełkiniach, kwota wpisu 150% Kredytów z pkt 1 a-d,
c) Zastaw rejestrowy na maszynach finansowanych z Kredytu z pkt 1 a,
d) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC (tj. w formie aktu notarialnego) Spółki,
e) Zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach Spółki prowadzonych w Banku,
f) Pełnomocnictwo do rachunków Spółki prowadzonych w Banku,
g) Cesja z polis ubezpieczeniowych z majątku Spółki stanowiącego zabezpieczenie Banku.

Oprocentowanie kredytu z pkt. 1 a-c ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku natomiast oprocentowanie kredytu z pkt. 1 d ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089Olsztyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Iwaszkiewicza48/23
(ulica)(numer)
89-535-32-92
(telefon)(fax)
krynicki@krynicki.plwww.krynicki.pl
(e-mail)(www)
7393340652519544043
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-27Adam KrynickiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk