• Odbierz prezent
KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (2022-05-27 17:29)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr16/2022Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat


Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2022 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową, trzyletnią kadencję (tj. na lata 2022-2025) w składzie:
 Pani Anna Maria Barska
 Pani Anna Katarzyna Andrzejak
 Pani Magdalena Dorota Czajka
 Pan Marcin Luziński
 Pani Joanna Pawlicka
 Pan Rafał Bogusławski

Poniżej zamieszczone zostały życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A. nowej kadencji.

Pani Anna Maria Barska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku.
Przebieg kariery zawodowej Pani Anny Marii Barskiej:
1999 - obecnie NZOZ „OMNIA”
2007 – obecnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A.

Pani Anna Maria Barska prowadzi obecnie własną działalność gospodarczą:
1999 – obecnie NZOZ „OMNIA”.
Działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.
W okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Maria Barska nie pełniła żadnych funkcji (rozumianych jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w innych spółkach niż Krynicki Recykling S.A.
Obecnie Pani Anna Maria Barska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Krynicki Recykling S.A.

Pani Anna Katarzyna Andrzejak posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, specjalizacja - Finanse i Bankowość.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Katarzyny Andrzejak:
1996 - 1997 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. – Zespół Obsługi Klientów Zagranicznych,
1997 – 2001 Societe Generale Securities Polska S.A. –Junior Project Manager i Project Manager w Departamencie Equity Corporate Finance
2001 – 2007 Private Equity Poland Sp. z o.o. –Dyrektor Inwestycyjny, VII Narodowy Fundusz Inwestycyjny
2007 – 2016 Bank Zachodni WBK S.A./Santander Group – Dyrektor, Departament Inwestycji i Analiz

W trakcie dotychczasowej działalności zawodowej Pani Anna Katarzyna Andrzejak zdobyła szerokie doświadczenie z zakresu inwestycji kapitałowych odpowiadając m.in. za budowę i nadzór nad portfelami inwestycyjnymi oraz sprawując funkcje w Radach Nadzorczych spółek kapitałowych.
Pani Anna Katarzyna Andrzejak prowadzi działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem Emitenta. Powyższa działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.
W okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Katarzyna Andrzejak pełniła funkcję (rozumiana jako bycie członkiem organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:
- Adventure Capital Poland Sp. z o.o.
- Krynicki Recykling S.A.
- Varsav Game Studios S.A.

Obecnie Pani Anna Katarzyna Andrzejak pełni funkcje w następujących spółkach:
- Adventure Capital Poland Sp. z o.o. – Członek Zarządu
- Krynicki Recykling S.A. – członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Bogusławski posiada wykształcenia wyższe – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pan Rafał Bogusławski posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2565. Ukończył kurs doradców inwestycyjnych oraz Morley Strategic Partners Training Programme w Londynie.
Działalność zawodowa Pana Rafała Bogusławskiego od ponad dwudziestu lat związana jest z rynkami finansowymi. W tym czasie był strategiem, zarządzającym funduszami akcyjnymi, inwestorem pracującym na własny rachunek, członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych, analitykiem rynków walutowych i surowcowych, wykładowcą na wyższych uczelniach i ekspertem występującym w mediach.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Rafała Bogusławskiego:

1999 – 2003 Commercial Union Investment Management – Strateg rynku/Zarządzający funduszem

2003 – 2011 własna działalność gospodarcza – konsultant biznesowy i wykładowca w obszarze rynków finansowych i inwestycji

2003-2009 Członek rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW.
2019.05-2022.05 – Krynicki S.A.
2009.06-2009.12 – Cersanit SA
2008.06-2009.12 – Grajewo SA
2005.03-2009.12 – Zelmer SA
2005.06-2009.12 – Synthos SA
2003.03-2005.10 – Poligrafia S.A.

2011.02 – 2013.08 DM BZ WBK Departament Doradztwa Inwestycyjnego – Analityk rynków finansowych/analityk techniczny

2013.09 – 2018.10 Zarządzający funduszami/Strateg

2019 – obecnie własna działalność gospodarcza – doradztwo gospodarcze i szkolenia

2021.06 – obecnie Główny Strateg w KupFundusz S.A.

Pan Rafał Bogusławski prowadzi działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem Emitenta, jest to działalność w zakresie doradztwa gospodarczego i szkoleń. Powyższa działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.

Pani Magdalena Dorota Czajka posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk Ekonomicznych, specjalność rynki finansowe i rachunkowość. W roku 2009 ukończyła podyplomowe Studium „Praktyczne zastosowanie MSSF” prowadzone przez Ernst & Young Academy of Business we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W 2015 roku Pani Magdalena Dorota Czajka ukończyła podyplomowe studia Master of Business Administration IAE prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański. Pani Magdalena Czajka posiada również certyfikat księgowy nr 28984/2008.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Magdaleny Doroty Czajki:

2003 – 2005 ELZAM – HOLDING S.A. w Elblągu - Główny Księgowy

2005 – 2007 ENERGA OPEARATOR S.A. Oddział w Elblągu – Kierownik Wydziału Rachunkowości

2007 – 2010 ENERGA OPEARATOR S.A. Oddział w Elblągu –Główny Księgowy

2010 – 2015 ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.– Dyrektor ds. Finansowo – Handlowych, Główny Księgowy

2015 – 2016 ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

2016 – obecnie Lira Spółka z o.o. – Dyrektor ds. Finansowych


W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej Pani Magdalena Dorota Czajka zdobyła szerokie doświadczenie z zakresu rachunkowości i finansów będąc odpowiedzialna za opracowywanie zasad, organizację i nadzór nad sprawozdawczością finansowo-podatkową spółek. Uczestniczyła w zespołach restrukturyzacyjnych, akwizycyjnych i konsolidacyjnych.

Pani Magdalena Dorota Czajka nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta

W okresie ostatnich 5 lat Pani Magdalena Dorota Czajka nie pełniła żadnych funkcji (rozumianych jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w innych spółkach niż Krynicki Recykling S.A.

Obecnie Magdalena Dorota Czajka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Krynicki Recykling S.A.

Pani Joanna Pawlicka posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek administracja, uzyskując tytuł magistra. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i controlling.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Joanny Pawlickiej:
- 2006 – 2009 - pracownik biurowy w Krynicki Recykling Sp. z o.o., Krynicki Recykling S.A.
- 2009 – obecnie – pracownik działu księgowości w Krynicki Recykling S.A.

Pani Joanna Pawlicka nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta

W okresie ostatnich 5 lat Pani Joanna Pawlicka nie pełniła żadnych funkcji (rozumianych jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w innych spółkach niż Krynicki Recykling S.A.

Obecnie Pani Joanna Pawlicka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Krynicki Recykling S.A.

Pan Marcin Luziński ukończył z wyróżnieniem studia pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, specjalizacja: ekonometria, specjalizacja między kierunkowa: badania operacyjne i decyzje. Następnie w roku 2011 Pan Marcin Luziński ukończył z wyróżnieniem studia drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, specjalizacje: ekonometria oraz procedury analizy decyzji. W latach 2012-2017 Pan Marcin Luziński był doktorantem w kolegium analiz ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Pan Marcin Luziński od lutego 2011 r. pozostaje zatrudniony w Santander Bank Polska S.A. jako ekonomista w Departamencie Analiz Ekonomicznych.
Pan Marcin Luziński pozostaje pracownikiem Santander Bank Polska S.A., który jest akcjonariuszem Spółki – w stosunku do funkcji pełnionej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest to działalność konkurencyjna.
Obecnie Marcin Luziński pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Krynicki Recykling S.A.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie wykonują żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkami organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Wyżej wymienione osoby nie są również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089Olsztyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Iwaszkiewicza48/23
(ulica)(numer)
89-535-32-92
(telefon)(fax)
krynicki@krynicki.plwww.krynicki.pl
(e-mail)(www)
739-33-40-652519544043
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Adam KrynickiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk