• Odbierz prezent
KRYNICKI RECYKLING S.A.: raport finansowy (2021-04-20 05:33)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-20
KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
10-089Olsztyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Iwaszkiewicza48/23
(ulica)(numer)
89-535-32-92
(telefon)(fax)
krynicki@krynicki.plwww.krynicki.pl
(e-mail)(www)
7393340652519544043
(NIP)(REGON)
HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 94 134,01 93 208,12 21 039,29 21 667,24

Wynik na działalności operacyjnej 15 588,22 12 803,17 3 484,02 2 976,24

Wynik brutto 14 414,19 11 167,49 3 221,62 2 596,00

Wynik netto 11 606,76 9 365,85 2 594,15 2 177,19

Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 133,63 23 507,16 4 723,44 5 464,49

Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 078,47 -17 967,31 -3 146,59 -4 176,69

Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 147,04 -5 373,59 -1 597,39 -1 249,15

Aktywa razem 226 547,54 219 878,82 49 091,52 51 632,93

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 121 065,53 122 530,40 26 234,19 28 773,14

Zobowiązania długoterminowe 92 001,96 82 182,39 19 936,28 19 298,44

Zobowiązania krótkoterminowe 29 063,57 40 348,02 6 297,90 9 474,70

Kapitał własny 105 482,01 97 348,41 22 857,33 22 859,79

Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 376,31 407,79

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00

Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,67 0,54 0,150,13

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,07 5,61 1,321,32

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
KREC_list Prezesa 2020.pdfKREC_list Prezesa 2020
KREC_sprawozdanie_jednostkowe_2020.pdfKREC_sprawozdanie_jednostkowe_2020
KREC Sprawozdanie z badania SF HLB.pdfKREC Sprawozdanie z badania SF HLB
KREC ocena RN par 70 pkt 14 - jednostkowe.pdfKREC ocena RN par 70 pkt 14 - jednostkowe
KREC Oświadczenie RN JSF i SSF.pdfKREC Oświadczenie RN JSF i SSF
KREC oświadczenie Zarządu par 70 ust 1 pkt 6.pdfKREC oświadczenie Zarządu par 70 ust 1 pkt 6
KREC oświadczenie Zarządu par 70 ust 1 pkt 7.pdfKREC oświadczenie Zarządu par 70 ust 1 pkt 7
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-20Adam KrynickiPrezes Zarządu


2021-04-20Paweł Narzyz KołakowskiCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-20Monika Kwiatkowska-PająkGłówna Księgowa
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk