• Odbierz prezent
KRYNICKI RECYKLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (2021-04-20 14:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje:
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2021 roku na godzinę 11.00 w Olsztynie, w Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacyjno - Sportowego Ukiel, przy ul. Kapitańskiej 23, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A za rok obrotowy 2020, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzane po raz pierwszy).
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).Załączniki
PlikOpis
1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 2021
2_UCHWAŁY ZWZ_2021.pdfUchwały ZWZ 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089Olsztyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Iwaszkiewicza48/23
(ulica)(numer)
89-535-32-92
(telefon)(fax)
krynicki@krynicki.plwww.krynicki.pl
(e-mail)(www)
7393340652519544043
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Adam KrynickiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk