• Odbierz prezent
KRYNICKI RECYKLING S.A.: Korekta Raportu bieżącego nr 9/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał. (2021-05-12 13:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021K
Data sporządzenia:2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Korekta Raportu bieżącego nr 9/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę Raportu bieżącego nr 9/2021 opublikowanego w dniu 20 kwietnia 2021 r., dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projektów uchwał.
Korekta polega na dołączeniu do Raportu bieżącego nr 9/2021 r. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Krynicki Recykling S.A. za lata 2019 oraz 2020 oraz na uzupełnieniu tekstu projektu Uchwały nr 07/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy o brakujące dane.
Spółka wyjaśnia również, że dotychczas Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Krynicki Recykling S.A. za lata 2019 oraz 2020 było zamieszczone na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 90g ust. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Krynicki Recykling S.A. za lata 2019 oraz 2020 oraz uzupełniony tekst projektu ww. Uchwały nr 07/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.
Podstawa prawna: § 15 ust. 2 w zw. 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).
Załączniki
PlikOpis
20210512 KOREKTA ESPI 9 Skorygowany projekt uchwały 07_05_2021.pdf20210512 KOREKTA ESPI 9 Skorygowany projekt uchwały 07_05_2021
20210512 KOREKTA ESPI 9 ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODENIACH.pdf20210512 KOREKTA ESPI 9 ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODENIACH

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089Olsztyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Iwaszkiewicza48/23
(ulica)(numer)
89-535-32-92
(telefon)(fax)
krynicki@krynicki.plwww.krynicki.pl
(e-mail)(www)
7393340652519544043
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12Adam KrynickiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk