• Odbierz prezent
KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Ekipa i Koral w zakresie produkcji napojów (2021-07-30 17:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej z Ekipa i Koral w zakresie produkcji napojów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 lipca 2021 roku otrzymał podpisany przez drugą stronę, działających solidarnie – Ekipa Holding Spółka Akcyjna i Spółkę Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „KORAL” – Józef Koral Spółka Jawna („Kontrahent”) - egzemplarz umowy o współpracy handlowej w zakresie prowadzenia przez Spółkę produkcji uzgodnionych napojów Kontrahenta na jego rzecz i pod marką "Ekipa" i „Koral” („Umowa”).

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż jest to pierwsza umowa zawarta przez Spółkę z kontrahentem budującym swoją rozpoznawalność i markę w mediach społecznościowych. Daje to Spółce perspektywy na rozwój współpracy z tego rodzaju kontrahentami w przyszłości.

Przedmiotem Umowy jest produkcja przez Spółkę na zamówienie Kontrahenta uzgadnianych w poszczególnych zamówieniach napojów. W ramach Umowy ramowej, dostawy napojów na rzecz i pod marką Kontrahenta będą odbywały się na podstawie uzgadnianych receptur i specyfikacji produktów. Każdorazową podstawą do realizacji Umowy będą dokonywane odrębne zamówienia kierowane przez Kontrahenta do Spółki i akceptowane przez Spółkę.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za
1 miesięcznym wypowiedzeniem. Umowa nie przewiduje możliwości naliczania przez żadną ze Stron kar umownych, przy czym zgodnie z jej treścią strony ponoszą na zasadach ogólnych pełną odpowiedzialność za zawinioną szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy lub postanowień właściwych przepisów prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Z uwagi na ramowy charakter Umowy, Kontrahent nie posiada zobowiązania względem Emitenta do składania zamówień, jak również nie został określony minimalny poziom gwarantowanych zamówień i tym samym na dzień zawarcia Umowy Emitent nie jest w stanie określić całkowitych oczekiwanych przychodów ze sprzedaży realizowanych z tytułu przedmiotowej Umowy. Emitent wskazuje jednak, iż w ramach zawartej Umowy spodziewa się w najbliższym czasie otrzymać od Kontrahenta pierwsze zamówienie o łącznej wartości około 7 mln złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICA VITAMIN S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-606Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Matyldy35
(ulica)(numer)
+48 22 743 83 90+48 22 675 98 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524-244-21-64015281326
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-30PIOTR CZACHOROWSKIPREZES ZARZĄDUPIOTR CZACHOROWSKI
2021-07-30AGNIESZKA DONICAWICEPREZES ZARZĄDUAGNIESZKA DONICA

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk