• Odbierz prezent
KRYNICA VITAMIN S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe Krynica Vitamin S.A. za IV kwartał oraz za cały rok 2020 (2021-02-24 21:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe Krynica Vitamin S.A. za IV kwartał oraz za cały rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż wobec zakończenia wstępnego podsumowania wyników finansowych w ramach przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych wyników finansowych.

Wybrane szacunkowe dane finansowe Krynica Vitamin S.A. za rok 2020:

- przychody netto ze sprzedaży: 446 301 tys. zł (wobec 297 179 tys. zł w 2019 roku),
- zysk z działalności operacyjnej: 73 982 tys. zł (wobec 10 954 tys. zł w 2019 roku),
- zysk brutto: 71 223 tys. zł (wobec 8 695 tys. zł w 2019 roku),
- zysk netto: 56 605 tys. zł (wobec 7 498 tys. zł w 2019 roku).

Na zaprezentowane powyżej wyniki finansowe wpływ miały w szczególności następujące czynniki:
- uruchomienie produkcji płynu do dezynfekcji rąk oraz jego sprzedaż w okresie braków rynkowych w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz instytucji w celu zapobiegania epidemii COVID-19 (raport bieżący nr 3/2020)
- realizacja nowego kontraktu na rynku amerykańskim, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2020
- zdarzenie jednorazowe, które wystąpiły w IV kwartale 2020 roku, o których mowa poniżej.

Wybrane szacunkowe dane finansowe Krynica Vitamin S.A. za IV kwartał 2020 roku:

- przychody netto ze sprzedaży: 86 411 tys. zł (wobec 63 071 tys. zł w IV kwartale 2019 roku),
- zysk z działalności operacyjnej: 6 216 tys. zł (wobec 1 502 tys. zł w IV kwartale 2019 roku),
- zysk brutto: 3 758 tys. zł (wobec 1 266 tys. zł w IV kwartale 2019 roku),
- zysk netto: 2 175 tys. zł (wobec 1 503 tys. zł w IV kwartale 2019 roku).

Na wyżej wskazane wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku wpływ mają w szczególności dokonywane odpisy aktualizujące wartość aktywów, w tym zapasów oraz udziałów w spółce zależnej, jak również rezerwa na premie roczne. Istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki za IV kwartał 2020 roku miały również ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków walutowych w związku z poziomem kursu euro na dzień bilansowy.

Rozwiązanie rezerwy utworzonej w związku z reklamacją dotyczącą partii dezynfektantów (raporty bieżące nr 28/2020, 33/2020 oraz 48/2020) miało istotny wpływ na wyniki finansowe IV kwartału, jednak ze względu na fakt, iż rezerwa została utworzona w okresach wcześniejszych 2020 roku, wymienione zdarzenia w sumie nie miały wpływu na wyniki finansowe za cały rok 2020.

W ocenie Zarządu Spółki wyniki Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin nie będą odbiegały znacząco od wyników jednostkowych.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie rocznym Spółki za 2020 rok, którego publikację zaplanowano na 22 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICA VITAMIN S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-606Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Matyldy35
(ulica)(numer)
+48 22 743 83 90+48 22 675 98 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524-244-21-64015281326
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-24Agnieszka DonicaWiceprezes Zarządu
2021-02-24Rafał ZałubkaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk