• Odbierz prezent
KRYNICA VITAMIN S.A.: raport finansowy (2021-05-17 20:19)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2021-05-17
KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICA VITAMIN S.A.Przemysł ( inne ) pin
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-606WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MATYLDY35
(ulica)(numer)
+48 22 743 83 90+48 22 675 98 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524-244-21-64015281326
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
skonsolidowane dane
Wyszczególnienieod 01.01 do 31.03.2021od 01.01 do 31.03.2020od 01.01 do 31.03.2021od 01.01 do 31.03.2020
tys. PLNtys. PLNtys. EURtys. EUR
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży84 75068 89218 53615 671
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej1 9451 034425235
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem1 941-18425-4
Zysk ( strata) netto1 549-56339-13
Zysk na akcję ( PLN )0,126-0,0050,028-0,001
Rozwodniony zysk na akcję ( PLN )0,126-0,0050,028-0,001
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,57214,3963
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-19 16915-4 1933
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 644-4 659-360-1 060
Środki pieniężne netto z działalności finansowej16 8494 9023 6851 115
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-3 964259-86759
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,57214,3963
WyszczególnienieStan na 31.03.2021Stan na 31.12.2020Stan na 31.03.2021Stan na 31.12.2020
tys. PLNtys. PLNtys. EURtys. EUR
Bilans
Aktywa252 538210 44754 18945 603
zobowiązania długoterminowe42 98334 6209 2237 502
Zobowiązania krótkoterminowe123 43791 26326 48719 776
Kapitał własny86 11884 56318 66119 857
Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresieXX4,66034,6148

W okresach objętych skróconymi sprawozdaniami finansowymi, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
31.03.2021 - 4,6603 PLN/EUR
31.03.2021- 4,6148 PLN/EUR
Średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

01.01-31.03.2021- 4,5721 PLN/EUR
01.01-31.03.2020- 4,3963 PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
KV_1QSr_2021_FIN.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
2021-05-17Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk