• Odbierz prezent
KRUSZWICA: Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wykonania prawa przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych. (2021-03-05 12:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wykonania prawa przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz Art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące wykonania prawa przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna.

Notyfikacja sporządzona została w imieniu następujących podmiotów:

1.Koninklijke Bunge B.V. (Besloten Vennootschap), spółki utworzonej zgodnie z prawem Holandii, z siedzibą pod adresem Weena 320, 3012NJ Rotterdam, Holandia („Zawiadamiający”); oraz

2. Bunge Holdings B.V. (Besloten Vennootschap), spółki utworzonej zgodnie z prawem Holandii, z siedzibą pod adresem Weena 320, 3012NJ Rotterdam, Holandia („Bunge Holdings”); oraz

3. Bunge Asia Pte. Ltd., spółki utworzonej zgodnie z prawem Singapuru, z siedzibą pod adresem 1 Wallich Street, #08-01, Guoco Tower, 078881, Singapur (,,Bunge Asia”); oraz

4. Bunge Limited, spółki utworzonej zgodnie z prawem Bermudów, z siedzibą pod adresem Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudy (,,Bunge Ltd”).

Treść notyfikacji:

zgodnie z Art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz Art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), niniejszym informuję, iż w dniu 4 marca 2021 r., Zawiadamiający będący spółką bezpośrednio zależną od Bunge Holdings oraz pośrednio zależną od Bunge Asia oraz Bunge Ltd, w wyniku wykonania prawa przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych posiadających łącznie 535.205 (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięć) akcji spółki Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019414 (odpowiednio: „Spółka”; „Przymusowy Wykup”), ogłoszonego przez Zawiadamiającego w dniu 1 marca 2021 r., zgodnie z Art. 82 ustawy o ofercie, Zawiadamiający nabył 535.205 (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięć) akcji Spółki reprezentujących około 2,33 % wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 535.205 (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących około 2,33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki zwiększył swój stan posiadania o ponad 1% i osiągnął próg 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed Przymusowym Wykupem Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 22.451.744 (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji tj.: 6.040.400 (słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych oraz 16.411.344 (słownie: szesnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących około 97,67% wszystkich akcji w spółce i uprawniających do wykonywania 22.451.744 (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących około 97,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Przymusowym Wykupem Bunge Holdings poprzez swój podmiot bezpośrednio zależny – Zawiadamiającego, Bunge Asia podmiot dominujący Bunge Holdings, pośrednio, przez swój podmiot pośrednio zależny – Zawiadamiającego oraz Bunge Ltd, podmiot dominujący Bunge Asia, pośrednio, przez swój podmiot pośrednio zależny – Zawiadamiającego posiadały pośrednio:

(i) 6.040.400 (słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych, stanowiących około 26,28% wszystkich akcji w Spółce i uprawniających do wykonywania 6.040.400 (słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących około 26,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; oraz

(ii) 16.411.344 (słownie: szesnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcje zwykłych na okaziciela, reprezentujące ok. 71,39% wszystkich akcji w Spółce, uprawniające do wykonywania 16.411.344 (słownie: szesnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących około 71,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

tj. łącznie 22.451.744 (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcje Spółki, reprezentujące około 97,67 % wszystkich akcji Spółki i uprawniające do wykonywania 22.451.744 (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz stanowiących około 97,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Przymusowym Wykupie Zawiadamiający posiada bezpośrednio:

(i) 6.040.400 (słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych, stanowiących około 26,28% wszystkich akcji w Spółce i uprawniających do wykonywania 6.040.400 (słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących około 26,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; oraz

(ii) 16.946.549 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących około 73,72 % wszystkich akcji w Spółce, uprawniających do wykonywania 16.946.549 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących około 73,72 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;

tj. łącznie 22.986.949 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki reprezentujących 100% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 22.986.949 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Równocześnie, w wyniku Przymusowego Wykupu:

Bunge Holdings poprzez swój podmiot bezpośrednio zależny – Zawiadamiającego, Bunge Asia podmiot dominujący Bunge Holdings, pośrednio, przez swój podmiot pośrednio zależny – Zawiadamiającego oraz Bunge Ltd, podmiot dominujący Bunge Asia, pośrednio, przez swój podmiot pośrednio zależny – Zawiadamiającego posiadają pośrednio:

(i) 6.040.400 (słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych, stanowiących około 26,28% wszystkich akcji w Spółce i uprawniających do wykonywania 6.040.400 (słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących około 26,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; oraz

(ii) 16.946.549 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących około 73,72 % wszystkich akcji w Spółce, uprawniających do wykonywania 16.946.549 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących około 73,72 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;

tj. łącznie 22.986.949 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki reprezentujących 100% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 22.986.949 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający informuje, że podmioty od niego zależne nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Bunge Holdings informuje, że podmioty od niego zależne inne niż Zawiadamiający nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Bunge Asia informuje, że podmioty od niego zależne inne niż Zawiadamiający nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Bunge Ltd informuje, że podmioty od niego zależne inne niż Zawiadamiający nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający, Bunge Holdings, Bunge Asia oraz Bunge Ltd informują, każde z nich osobna, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Ponadto Zawiadamiający Bunge Holdings, Bunge Asia oraz Bunge Ltd informują, że każde z nich z osobna, że żaden z nich ani ich podmiotów zależnych nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie i liczba głosów z akcji w Spółce wynikająca z takich instrumentów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 ustawy o ofercie, wynosi 0.

Łączna liczba głosów z akcji w Spółce posiadanych bezpośrednio przez Zawiadamiającego i pośrednio przez Bunge Holdings, Bunge Asia oraz Bunge Ltd, (tj. łączna suma, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 ustawy o ofercie) wynosi 22.986.949 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150Kruszwica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Niepodległości42
(ulica)(numer)
052 35 35 100052 35 15 199
(telefon)(fax)
beu.kru.ri@bunge.comwww.ztkruszwica.pl
(e-mail)(www)
556-08-00-678091279630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Wojciech JachimczykPrezes Zarządu
2021-03-05Sławomir WerbińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk