• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ (2021-06-11 11:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. (ZWZ), Zarząd KRUK S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2021 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza, Prezesa Zarządu Spółki Piotra Krupy (Akcjonariusz), projekt uchwały, będący wynikiem analizy uwag zgłoszonych przez część akcjonariuszy, dotyczący sprawy wskazanej w punkcie 13 planowanego porządku obrad ZWZ tj. "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2021-2024, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.".
Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Projekt został złożony na podstawie Art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
Załączniki
PlikOpis
Projekt uchwały zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza P. Krupa.pdfProjekt uchwały zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza P. Krupa
A draft resolution from an entitled shareholder Mr Piotr Krupa (1).pdfA draft resolution from an entitled shareholder Mr Piotr Krupa (1).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 22/2021

Date: June 11th 2021

Subject: Draft resolution proposed by a shareholder on a matter placed on the agenda of the Annual General Meeting

Legal basis: 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

Further to the notice of an Annual General Meeting of KRUK S.A., given in Current Report No. 17/2021 of May 20th 2021, the Management Board of KRUK S.A. announces that on June 11th 2021 it received a draft resolution from an entitled shareholder, Mr Piotr Krupa, President of the Management Board (the “Shareholder”), which was prepared following consideration of comments received from part of some shareholders on the matter covered in item 13 of the proposed agenda for the Annual General Meeting: “Resolution to setting the rules of an incentive scheme for 2021−2024, conditional increase of the Company’s share capital and issue of subscription warrants with the existing shareholders’ pre-emptive rights waived in whole with respect to shares to be issued as part of the conditional share capital increase and subscription warrants, and amendments to the Articles of Association.”

The proposal has been submitted pursuant to Art. 401.4 of the Commercial Companies Code.

The proposed draft resolution is attached to this report.

Detailed legal basis: Par. 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-11Piotr Krupa Prezes Zarządu
2021-06-11Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk