• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A. (2022-04-21 16:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr39/2022
Data sporządzenia:2022-04-21
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w dniu 21 kwietnia 2022 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 114 832 zł w drodze emisji akcji serii F. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 114 832 akcji serii F Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (Uchwała) z dnia 28 maja 2014 r. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii A,B,C,D oraz E. Warranty serii A,B,C,D oraz E zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych członków kadry menedżerskiej KRUK S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK.
Zarejestrowana struktura kapitału zakładowego KRUK S.A. przedstawia się następująco:
a) 2.421.220 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 11.366.600 akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
c) 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
d) 491.520 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
e) 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
f) 843.876 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
g) 654.514 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Zarejestrowany kapitał zakładowy KRUK S.A. wynosi 19 127 730 zł i dzieli się na 19 127 730 akcji, z których przysługuje prawo do 19 127 730głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A.
Zgodnie z postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2022 roku nastąpiła rejestracja w KRS zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:
„ § 4.1 Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.127.730,00 (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści) złotych i podzielony jest na 19.127.730 (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:


a) 2.421.220 (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
d) 491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
e) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
f) 843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
g) 654.514 (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
h) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
Załączniki
PlikOpis
KRUK_Statut_t.j._07.04.22.pdfKRUK_Statut tekst jednolity
Statutes of KRUK SA_07.04.22.pdfStatutes of KRUK SA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 39/2022

Date of the report: April 21st 2022

Subject: Registration of a change in the share capital of KRUK S.A.

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that received a decision to register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register, on April 21 st 2022, of a PLN 114,832 increase in the share capital of KRUK S.A. through the issue of Series F shares. The entry of the share capital increase in the National Court Register is of declaratory nature. Pursuant to Resolution No. 26/2014 of the Annual General Meeting of KRUK S.A. (Resolution) dated May 28th 2014, the share capital was increased as part of the conditional share capital increase through the issue of 114,832 Series F shares with a par value of PLN 1.00 per share. The issue of Series F shares was related to the exercise of rights attached to Series A, B, C, D and E subscription warrants by eligible persons. Series A, B, C, D and E warrants were issued as part of the incentive scheme addressed to key management staff of KRUK S.A. and the Group companies.

KRUK S.A.’s share capital currently comprises:

a) 2,421,220 Series A bearer shares with a par value of PLN 1 per share,

b) 11,366,600 Series AA bearer shares with a par value of PLN 1 per share,

c) 1,250,000 Series B bearer shares with a par value of PLN 1 per share,

d) 491,520 Series C bearer shares with a par value of PLN 1 per share,

e) 1,100,000 Series D bearer shares with a par value of PLN 1 per share

f) 843,876 Series E bearer shares with a par value of PLN 1 per share

g) 654,514 Series F bearer shares with a par value of PLN 1 per share and

h) 1,000,000 Series G bearer shares with a par value of PLN 1 per share.

Currently, the share capital of KRUK S.A. amounts to PLN 19 ,127,730 and is divided into 19,127,730 shares, conferring 19,127,730 voting rights at the Company’s General Meeting.

At the same time, in accordance with the above, Par. 4.1 of the Company's Articles of Association was amended to give it the following wording:

”Par. 4.1 Share Capital

1. The share capital of the Company amounts to PLN 19,127,730 (in words: nineteen million, one hundred twenty-seven thousand, seven hundred thirty złoty) and is divided into 19, 127,730 (in words: nineteen million, one hundred twenty-seven thousand, seven hundred thirty ) shares with the par value of PLN 1 (one) zloty each, of which:

(a) 2 421 220 (in words: two million four hundred and twenty-one thousand two hundred and twenty) ordinary bearer shares of A series,

(b) 11 366 600 (in words: eleven million three hundred sixty six thousand six hundred) ordinary bearer shares of AA series,

(c) 1 250 000 (in words: one million two hundred fifty thousand) ordinary bearer shares of B series,

(d) 491 520 (in words: four hundred ninety one thousand five hundred twenty) ordinary bearer shares of C series,

(e) 1 100 000 (in words: one million one hundred thousand) ordinary bearer shares of D series,

(f) 843 876 (in words: eight hundred forty three thousand eight hundred seventy six) ordinary bearer shares of E series,

(g) 654,514 (in words: six hundred fifty-four thousand, five hundred fourteen ) ordinary bearer shares of F series,

(h) 1 000 000 (in words: one million) ordinary bearer shares of G series.”

The issuer shall attached consolidated text of the Statute of the Company taking into account the above change.

Detailed legal basis: Par. 5.1 of the Regulation of the Minister of Finance of April 20th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-21Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu
2022-04-21Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk