• Odbierz prezent
KRUK S.A.: raport finansowy (2022-03-15 17:39)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2022-03-15
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
259400T1FZYBIW8XUJ780000240829
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20212 02020212 020
Przychody ze sprzedaży182 621,00158 917,0039 895,0035 519,00
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej-68 856,00-53 655,00-15 042,00-11 992,00
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem757 564,00192 513,00165 497,0043 028,00
Zysk/(Strata) netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej694 758,0081 356,00151 777,0018 184,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-22 158,00-5 304,00-4 841,00-1 186,00
Wpłaty od osób zadłużonych38 239,0035 904,008 354,008 025,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej209 395,00513 698,0045 744,00114 814,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-140 134,00-515 610,00-30 614,00-115 242,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto47 103,00-7 216,0010 290,00-1 613,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję35,804,227,820,94
Średnia liczba akcji ( w tys. szt)18 966,0018 977,0018 966,0018 977,00
Zysk na jedną akcję36,634,298,000,96
Stan na
Aktywa razem4 414 079,003 758 750,00959 708,00814 499,00
Zobowiązania długoterminowe1 231 645,001 047 937,00267 784,00227 082,00
Zobowiązania krótkoterminowe581 617,00667 042,00126 455,00144 544,00
Kapitał własny2 600 817,002 043 771,00565 469,00442 873,00
Kapitał akcyjny19 013,0019 011,004 134,004 120,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 137,13107,7029,8223,34
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:


- pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:
za okres bieżący 4,5775
za okres porównawczy 4,4742- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:
za okres bieżący 4,5994
za okres porównawczy 4,6148
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
JednostkoweSprawozdanieFinansowe_KRUKS.A..xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe KRUK S.A.
OSWIADCZENIE ZARZADU KRUK SA_rzetelność.xhtmlOswiadczenie Zarzadu KRUK S.A.Rzetelnosc
OSWIADCZENIE ZARZADU KRUK SA_audytor.xhtmlOswiadczenie Zarzadu KRUK S.A.Audytor
KRUK__K3723Y_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL_15.03x_last.xhtmlSprawozdanie z badania_JSF_KRUK_31122020
Podpisy_KRUK.zipPodpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk