• Odbierz prezent
KRUK S.A.: raport finansowy (2022-03-15 17:36)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod2021-01-01do2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2022-03-15
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
259400T1FZYBIW8XUJ780000240829
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2021202020212020
Przychody ze sprzedaży1 742 683,001 157 812,00380 706,00258 778,00
Zysk na działalności operacyjnej859 616,00332 265,00187 792,0074 263,00
Zysk przed opodatkowaniem773 956,00204 441,00169 078,0045 694,00
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej694 758,0081 356,00151 777,0018 184,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-288 797,00743 516,00-63 091,00166 180,00
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy-1 738 002,00-456 224,00-379 684,00-101 969,00
Wpłaty od osób zadłużonych2 215 806,001 833 874,00484 065,00409 881,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 612,00-10 905,00-2 974,00-2 437,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej356 021,00-737 333,0077 776,00-164 798,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto53 612,00-4 722,0011 712,00-1 055,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł)35,804,227,820,94
Średnia liczba akcji ( w tys. szt)18 966,0018 977,0018 966,0018 977,00
Zysk na jedną akcję (w zł)36,634,298,000,96
Stan na
Aktywa razem5 909 400,004 643 031,001 284 820,001 006 117,00
Zobowiązania długoterminowe2 467 139,001 752 086,00536 405,00379 667,00
Zobowiązania krótkoterminowe842 034,00847 485,00183 075,00183 645,00
Kapitał własny ogółem2 600 227,002 043 460,00565 340,00442 806,00
Kapitał akcyjny19 013,0019 011,004 134,004 120,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł)136,76107,4929,7323,29
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:
za okres bieżący                                       4,5775
za okres porównawczy                              4,4742

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:
za okres bieżący                                       4,5994
za okres porównawczy                              4,6148
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
esef_SSF_GRUPAKRUK-2021-12-31.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy KRUK
OSWIADCZENIE ZARZADU GRUPA KRUK_audytor.xhtmlOświadczenie Zarządu GRUPA KRUK_audytor
OSWIADCZENIE ZARZADU GRUPA KRUK_rzetelność.xhtmlOświadczenie Zarządu GRUPA KRUK_rzetelność
SZD GRUPA KRUK 2021_03_15_.xhtmlSprawozdania z Działalności GRUPA KRUK
informacja Zarządu do raportu za 2021.xhtmlInformacja Zarządu
Oswiadczenia RN do raportu rocznego za 2021.xhtmlOświadczenie i Ocena RN
KRUK__K3723Y_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL_final_15.03_v2.xhtmlSprawozdanie z badania_SSF_KRUK_31122021
Podpisy_GK.zipPodpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk