• Odbierz prezent
KRUK S.A.: raport finansowy (2021-03-25 22:22)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
259400T1FZYBIW8XUJ780000240829
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży142 305,00174 676,0031 806,0040 605,00
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej-53 655,00-58 600,00-11 992,00-13 622,00
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem192 513,00316 179,0043 028,0073 499,00
Zysk/(Strata) netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej81 356,00276 390,0018 184,0064 250,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 304,00-49 984,00-1 186,00-11 619,00
Wpłaty od osób zadłużonych35 904,0041 415,008 025,009 627,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej513 698,00195 791,00114 814,0045 514,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-515 610,00-141 146,00-115 242,00-32 811,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto-7 216,004 661,00-1 613,001 083,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję4,2214,300,943,32
Średnia liczba akcji ( w tys. szt)18 977,0018 916,0018 977,0018 916,00
Zysk na jedną akcję4,2914,610,963,40
Stan na
Aktywa razem3 758 750,003 883 104,00814 499,00911 848,00
Zobowiązania długoterminowe1 059 173,001 645 490,00229 517,00386 401,00
Zobowiązania krótkoterminowe655 806,00279 188,00142 109,0065 560,00
Kapitał własny2 043 771,001 958 426,00442 873,00459 886,00
Kapitał akcyjny19 011,0018 972,004 120,004 455,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 107,70103,5323,3424,31
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:


- pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:
za okres bieżący 4,4742
za okres porównawczy 4,3018- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:
za okres bieżący 4,6148
za okres porównawczy 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
JednostkoweSprawozdanieFinansowe_KRUKS.A..xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe KRUK S.A.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRUK SA_audytor.xhtmlOświadczenie Zarządu KRUK S.A. Audytor
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRUK SA_rzetelność.xhtmlOświadczenie Zarządu KRUK S.A. Rzetelność
SDZ_KRUK-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie z Działalności Zarządu KRUK S.A.
KRUK S.A._List_Prezesa.xhtmlKRUK S.A. List Prezesa
xKRUK SA_K3723R_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_final.xhtmlSprawozdanie z badania_JSF_KRUK_31122020
Podpisy_KRUK.zipPodpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk