• Odbierz prezent
KRUK S.A.: raport finansowy (2021-03-25 22:19)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
259400T1FZYBIW8XUJ780000240829
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży1 138 018,001 264 171,00254 354,00293 873,00
Zysk na działalności operacyjnej332 265,00440 339,0074 263,00102 363,00
Zysk przed opodatkowaniem204 441,00314 210,0045 694,0073 042,00
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej81 356,00276 390,0018 184,0064 250,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej743 516,00208 642,00166 180,0048 502,00
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy-456 224,00-780 998,00-101 969,00-181 553,00
Wpłaty od osób zadłużonych1 833 874,001 782 443,00409 881,00414 352,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 905,00-136 978,00-2 437,00-31 842,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-737 333,00-68 692,00-164 798,00-15 968,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto-4 722,002 972,00-1 055,00691,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł)4,2214,300,943,32
Średnia liczba akcji ( w tys. szt)18 977,0018 916,0018 977,0018 916,00
Zysk na jedną akcję (w zł)4,2914,610,963,40
Stan na
Aktywa razem4 643 031,004 839 914,001 006 117,001 136 530,00
Zobowiązania długoterminowe1 763 322,002 478 887,00382 102,00582 103,00
Zobowiązania krótkoterminowe836 249,00408 760,00181 210,0095 987,00
Kapitał własny2 043 460,001 959 093,00442 806,00460 043,00
Kapitał akcyjny19 011,0018 972,004 120,004 455,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł)107,49103,2623,2924,25
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:
za okres bieżący                                       4,4742
za okres porównawczy                              4,3018

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:
za okres bieżący                                       4,6148
za okres porównawczy                              4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
esef_SSF_GRUPAKRUK-2020-12-31.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy KRUK
GrupaKRUK_List_Prezesa.xhtmlGrupa KRUK List_Prezesa
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPA KRUK_audytor.xhtmlOświadczenie Zarządu GRUPA KRUK_audytor
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPA KRUK_rzetelność.xhtmlOświadczenie Zarządu GRUPA KRUK_rzetelność
SDZ_GRUPAKRUK-2020-12-31.xhtmlSprawozdania z Działalności GRUPA KRUK
informacja Zarządu do raportu za 2020.xhtmlInformacja Zarządu
Oświadczenia RN do raportu rocznego za 2020.xhtmlOświadczenie i Ocena RN
xGrupa KRUK_K3723R_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtmlSprawozdanie z badania_SSF_KRUK_31122020
Podpisy_Grupa KRUK.zipPodpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk