• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Powołanie osób nadzorujących (2022-04-14 18:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2022
Data sporządzenia: 2022-04-14
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołało z tym samym dniem na stanowiska Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.: Katarzynę Beuch, Ewę Radkowską-Świętoń, Izabela Felczak-Poturnicką, Piotra Szczepiórkowskiego oraz Beatę Stelmach.
Poniżej Emitent prezentuje życiorysy zawodowe powołanych osób:

Katarzyna Beuch
Pani Katarzyna Beuch jest menedżerką z doświadczeniem zawodowym w audycie, finansach i sprawozdawczości spółek giełdowych, jak również kontrolingu i księgowości. Od 2020 roku jest dyrektorką finansową w Benefit Systems S.A. Wcześniej pełniła funkcję Dyrektorki Naczelnej ds. Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych w KGHM S.A. (2016-2018) oraz zarządzała Departamentem Rachunkowości Santander Consumer Banku S.A. (2014-2016). W latach 2006 -2012 pracowała w Getin Holding S.A. awansując do poziomu CFO (od 2009) i zdobywając szerokie doświadczenie w procesach integracji i przekształceń oraz transakcjach przejęć, fuzji i podziału w okresie intensywnego rozwoju Grupy. Karierę zawodową rozpoczęła w Banku Zachodnim (obecnie Santander Bank Polska) w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami a następnie przez prawie 10 lat pracowała w Ernst & Young Audyt. W 1993 roku uzyskała tytuł magistra Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a w 1995 roku ukończyła studia podyplomowe z zarządzania ryzykiem finansowym oraz aktywami i pasywami zorganizowane przez USAID i Uniwersytet Południowej Karoliny w Warszawskim Instytucie Bankowości. Posiada kwalifikacje ACCA od 2000 roku (FCCA od 2005). Jest autorką publikacji z zakresu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek notowanych na GPW: ATM Grupa S.A., WP Holding S.A. oraz Kruk S.A., gdzie od kwietnia 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu.

Ewa Radkowska – Świętoń
Ewa Radkowska - Świętoń jest obecnie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w spółce Kruk S.A. oraz niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącą Komitetu Audytu w Ipopema Securities S.A., pełni także funkcję członka Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark S.A oraz członka Komitetu Ryzyka KDPW_CCP S.A. Ewa Radkowska - Świętoń jest prezesem Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz ekspertem Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska na Uczelni Łazarskiego. W przeszłości była Prezesem Zarządu Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A oraz Wiceprezesem, a następnie Prezesem Zarządu notowanej na GPW spółki Skarbiec Holding S.A,. W latach 2008 – 2017 pełniła funkcję Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Nationale Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., gdzie odpowiadała za inwestycje oraz ład korporacyjne największego polskiego otwartego funduszu emerytalnego o aktywach pod zarządzaniem przekraczających 70 mld zł. Pracowała także jako zarządzająca funduszami w Aviva Investors Polska SA, a także ING TFI S.A. (obecnie NN Investment Partners), a także jako analityk akcji w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada certyfikat CFA Chartered Financial Analyst) oraz FRM (Financial Risk Manager).

Izabela Felczak- Poturnicka
Izabela Felczak-Poturnicka w 2004 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Następnie ukończyła studia doktoranckie z zakresu zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych (SGH). Od 2005 roku jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością ISO 9001. Współpracowała z OECD m.in. w ramach inicjatywy „OECD-Southeast Asia Corporate Governance Initiative”. Jest także autorką oraz współautorką materiałów naukowych z zakresu ekonomii. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru corporate governance oraz rynku kapitałowego. Posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe związane, m.in. z nadzorem korporacyjnym nad spółkami, w szczególności z udziałem Skarbu Państwa oraz transakcjami na rynku kapitałowym. Obecnie pełni funkcje Dyrektora Zarządzającego ds. Korporacyjnych w Grupie PZU, wcześniej Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W latach 2018-2019 piastowała funkcję Zastępcy Dyrektora w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od stycznia 2017 roku pełniła funkcję radcy ministra koordynującego prace Zespołu Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii. W latach 2005-2016 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa. Do najistotniejszych zrealizowanych przez nią zadań można zaliczyć wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami strategicznymi, realizowanie transakcji na rynku kapitałowym, w szczególności wprowadzenie na warszawką giełdę spółek: GPW S.A., JSW S.A., ENERGA S.A. oraz PHN S.A. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracach organów nadzoru spółek kapitałowych. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz członek Rady Nadzorczej PZU Zdrowie S.A. Zasiadała w radach nadzorczych spółek: PKN ORLEN S.A. oraz Enea S.A (pełniąc punkcję przewodniczącej RN), a także Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A.

Piotr Szczepiórkowski
Piotr Szczepiórkowski jest ekspertem w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, pracował w Ministerstwie Finansów i Banku Gospodarstwa Krajowego. W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez Ashridge Management School, CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder). Przez wiele lat związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (Aviva Polska), najpierw w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na stanowisku księgowego, Wicedyrektora Finansowego, Wicedyrektora odpowiedzialnego za Inwestycje, a następnie w Commercial Union PTE jako Wiceprezes Zarządu -Dyrektor Inwestycyjny. Od 2001 Prezes Zarządu PTE. W latach 2008-2015 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek notowanych na GPW: FM Forte SA, Decora SA, ZEW Kogeneracja SA, Octava SA, oraz członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w Ipopema TFI SA i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. W Radzie Nadzorczej KRUK SA w kadencji rozpoczętej w 2019 roku był członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.

Beata Stelmach
Beata Stelmach jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, uzyskała również tytuły MBA na Calgary University oraz MBA w INSEAD. Przez wiele lat związana z rynkiem kapitałowym i finansowym – od początku transformacji gospodarczej pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, jako konsultant Banku Światowego doradzała przy tworzeniu rynków kapitałowych w innych krajach. Pełniła funkcje w zarządach w podmiotach rynku kapitałowego, w tym Intrum Justitia TFI SA, MCI Capital TFI SA, stała na czele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Zasiadała (lub zasiada) w radach nadzorczych m.in. w Banku BPH SA, HSBC Bank Polska SA, Millennium Bank SA. Pani Beata posiada również doświadczenie menadżerskie w innych branżach: w latach 2001 – 2005 zasiadała we władzach Prokom Software SA; w roku 2013 objęła stanowisko CEO oraz Dyrektora Generalnego dla Polski i krajów Bałtyckich w firmie General Electric. W okresie 2018 – 2020 pełniła funkcję SVP w Leonardo Helicopters i Prezesa PZL Świdnik SA. W latach 2011 – 2013 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadając za globalną politykę gospodarczą oraz dyplomację publiczną i kulturalną. Pani Beata została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie zagranicznej oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej. Angażuje się w szereg inicjatyw o charakterze społecznym, w tym edukację ekonomiczną najmłodszych; od lat wspiera działania na rzecz zwiększenia aktywności i roli kobiet w życiu gospodarczym i społecznym.
W związku z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. powołaniem ww. członków Rady Nadzorczej oraz ze złożeniem przez uprawnionego akcjonariusza oświadczenia o powołaniu osób nadzorujących, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 29/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, skład Rady Nadzorczej KRUK S.A. nowej kadencji przedstawia się następująco:

1. Piotr Stępniak
2. Krzysztof Kawalec
3. Katarzyna Beuch
4. Ewa Radkowska-Świętoń
5. Izabela Felczak-Poturnicka
6. Piotr Szczepiórkowski
7. Beata Stelmach

Jednocześnie Emitent informuje, że powołane osoby, nie wykonują działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 33/2022

Date of the report: April 14th 2022

Subject: Appointment of Supervisory Board members

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on April 14th 2022 the Company’s Annual General Meeting appointed, effective the same date, the following persons to serve on the Company’s Supervisory Board: Katarzyna Beuch, Ewa Radkowska-Świętoń, Izabela Felczak-Poturnicka, Piotr Szczepiórkowski and Beata Stelmach.

Below are presented the biographical notes of the new Supervisory Board members.

Katarzyna Beuch

Katarzyna Beuch is a manager with experience in auditing, finance and reporting of listed companies, management control, and accounting. She has served as CFO of Benefit Systems S.A. since 2020. Previously she was Director of Controlling and Economic Analysis at KGHM S.A. (2016–2018), and she headed the Accounting Department of Santander Consumer Bank S.A. (2014–2016). From 2006 to 2012 she worked for Getin Holding S.A., gaining a breadth of experience in corporate integration and restructuring as well as in mergers, acquisitions and demergers during the Getin Holding Group’s rapid expansion and eventually being promoted to CFO (in 2009). She began her professional career with the Assets and Liabilities Management Department of Bank Zachodni (currently Santander Bank Polska Bank Polska), and then she worked at Ernst & Young Audyt for almost ten years. Ms Beuch is a graduate of the Management and Computer Science Faculty of the Wrocław University of Economics and Business (graduated in 1993), and in 1995 she completed a post-graduate programme in financial risk, assets and liabilities management run by USAID and the University of South Carolina at the Warsaw Institute of Banking. She has held ACCA qualifications since 2000 (FCCA since 2005). Ms Beuch has authored publications on the application of International Financial Reporting Standards. She sits on the supervisory boards of the WSE-listed companies ATM Grupa S.A., WP Holding S.A. and Kruk S.A. She has served as Chair of the Audit Committee of KRUK S.A. since April 2013.

Ewa Radkowska-Świętoń

Ewa Radkowska-Świętoń is an independent member of the Supervisory Board and Audit Committee at Kruk S.A. and an independent member of the Supervisory Board and Chair of the Audit Committee at Ipopema Securities S.A. She is also a member of the Capital Market Benchmarks Supervisory Committee at GPW Benchmark S.A. and a member of the Risk Committee at KDPW_CCP S.A. She serves as President of the Association of Independent Supervisory Board Members and an expert at the Institute for Sustainable Development and Environment at Lazarski University. Previously, she was President of the Management Board of Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. and Vice President and then President of the Management Board of Skarbiec Holding S.A., a WSE-listed company. In 2008–2017, she served as a member of the Management Board and then as Vice President of Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., where she was responsible for investments and corporate governance of the largest Polish open-end pension fund with more that PLN 70bn worth of assets under management. She worked as a fund manager at Aviva Investors Polska S.A. and ING TFI S.A. (currently NN Investment Partners) and as an equity analyst at the Equity Transactions Centre of Bank Handlowy S.A. She is a graduate of the Warsaw School of Economics. She is certified as CFA (Chartered Financial Analyst) and FRM (Financial Risk Manager).

Izabela Felczak-Poturnicka

Izabela Felczak-Poturnicka received her Master’s degree in Economics with honours from the Faculty of International Trade and Global Economics of the Lazarski University of Commerce and Law in Warsaw in 2004. She completed doctoral studies in Management and Finance and a postgraduate programme in company valuation methods at the Warsaw School of Economics. Since 2005 she has been a member of the Information and Research Centre of the Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries at the Faculty of Law of the University of Białystok. She is a licensed internal auditor of ISO 9001 quality management systems. She worked with the OECD on the OECD-Southeast Asia Corporate Governance Initiative and other projects. She authored and co-authored academic papers in economics. Her fields of expertise are corporate governance and capital markets. She has 17 years’ experience in corporate governance, with a primary focus on state-owned companies, capital market transactions and other fields. Currently she is Managing Director of Corporate Affairs at the PZU Group. Prior to that, she served as Head of the Ownership Supervision Department of the Ministry of State Assets. From 2018 to 2019 she was Deputy Director at the Chancellery of the Polish Prime Minister. From January 2017 she served as counsel to the minister responsible for coordinating the work of the Ownership Policy Team at the Ministry of Energy. From 2005 to 2016 she worked at the Ministry of State Treasury. Her key assignments included the exercise of ownership supervision of strategic companies and execution of capital market transactions, including the IPOs of WSE S.A., JSW S.A., ENERGA S.A. and PHN S.A. on the Warsaw Stock Exchange. She has 15 years’ experience working on corporate supervisory boards. She is Chair of the Supervisory Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. and a member of the Supervisory Board of PZU Zdrowie S.A. She has served on the supervisory boards of PKN ORLEN S.A., Enea S.A. (as Chair of the Supervisory Board), Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. and MERITUM BANK ICB S.A.

Piotr Szczepiórkowski

Piotr Szczepiórkowski is an expert in pension systems, asset management and capital markets. A graduate of the Faculty of Chemical and Process Engineering of the Warsaw University of Technology, he worked for the Ministry of Finance and Bank Gospodarstwa Krajowego. During his professional career he completed a training programme and successfully passed all the 14 exams to obtain the ACCA qualification and the Executive Management Development courses organised by CEDEP (Fontainebleau), Columbia University and Wharton School of Business. He holds an investment adviser licence and is a member of the Polish Association of Actuaries and CFA Society Poland (CFA Charterholder). For many years, he worked for the Commercial Union Polska Group (now Aviva Polska), first in the Finance Department of Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie as an accountant, Deputy Finance Director, Deputy Investment Director, and then at Commercial Union PTE as Chief Investment Officer and Vice President of the Management Board. Since 2001, he has been President of the Management Board of PTE. In 2008–2016, he was Vice President of the Management Board of Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. At present, Mr. Szczepiórkowski sits on the supervisory boards of the following WSE-listed companies: FM Forte S.A., Decora S.A., ZEW Kogeneracja S.A., Octava S.A., Ipopema TFI S.A. (where he also chairs the Audit Committee) and Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie (as Deputy Chairman). On the Supervisory Board of KRUK S.A. appointed for the term starting in 2019, he was a member of the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee.

Beata Stelmach

Beata Stelmach is a graduate of the Faculty of Finance and Statistics of Warsaw School of Economics (formerly SGPiS), she holds an MBA from INSEAD, as well as MBA from Calgary University. For many years associated with the capital and financial markets – since the economic transformation had started she worked at the Securities and Exchange Commission. Then as a consultant at the World Bank she participated in programs for the development of the capital markets in other countries. For many years she served as the President of SEG (Association of Listed Companies in Poland), being a big promoter of corporate governance. She also performed managerial functions in financial organizations including Intrum Justitia TFI SA, MCI Capital TFI SA. She had (or has) been serving as a supervisory board member of banks (BPH SA, HSBC Bank Polska SA, Millennium SA). She also has gained managerial experience in other industries: in the years 2001 – 2005 she was a board member of Prokom Software SA; in 2013 she took the position of CEO and General Director (Poland and the Baltics) at General Electric. In the period 2018 – 2020 she was SVP of Leonardo Helicopters and the President of PZL Świdnik SA. From 2011 to 2013, she served as Undersecretary of State at the MoFA, being responsible for global economic policy and promotion of Poland. Ms. Beata was awarded the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta for the outstanding contribution to the foreign service and work achievements undertaken for the benefit of the country and diplomatic activity. She has been involved in a number of social initiatives, including economic education of the youngest. For years, she has been engaged in various initiatives to support and help women develop their professional careers.

Following the decision of the Annual General Meeting to appoint the above persons as Supervisory Board members and the submission of representations on the appointment of supervisory staff by the authorised shareholder, referred to in Current Report No. 29/2022 of April 11th 2022, the composition of the Supervisory Board of KRUK S.A. of the new term of office is as follows:

1. Piotr Stępniak

2. Krzysztof Kawalec

3. Katarzyna Beuch

4. Ewa Radkowska-Świętoń

5. Izabela Felczak-Poturnicka

6. Piotr Szczepiórkowski

7. Beata Stelmach

The Company further announces that the appointed persons are not engaged in any business activities competing with the Company’s business, nor are they partners in any partnership under civil law or other type of partnership competing with the Company’s business, or members of the governing body of any company or other legal entity competing with the Company’s business, and are not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register of August 20th 1997.

Detailed legal basis: Par. 5.5 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information to be published by issuers of securities […].

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-14Piotr KrupaPrezes Zarządu
2022-04-14Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk