• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Powołanie dwóch osób nadzorujących (2022-04-11 14:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2022
Data sporządzenia:2022-04-11
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Powołanie dwóch osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 kwietnia 2022 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie uprawnionego akcjonariusza, Piotra Krupy, o skorzystaniu z uprawnień przyznanych zapisami § 11 ust. 5 i 8 Statutu Spółki i powołaniu z dniem 14 kwietnia 2022 r. do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Piotra Stępniaka oraz Pana Krzysztofa Kawalca, którzy w Radzie Nadzorczej będą pełnili funkcję Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Piotr Krupa powołuje z dniem 14 kwietnia 2022 r. do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Krzysztofa Kawalca.
Poniżej Emitent prezentuje życiorysy zawodowe powołanych osób:

1. Pan Piotr Stępniak
Pan Piotr Stępniak posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 - 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int'l, (III) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000-2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie - w latach 2001- 2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A.,(vi)w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A.. Piotr Stępniak posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: (i)w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 - członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 - członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp. z o.o.(Rosja),Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Prikarpattya Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TF1 S.A.,(vi) w latach 2008-2009 - członkiem Rady Nadzorczej Funduszu Mikro Sp. z o.o., (vii) w latach 2008-2013 - członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A..W latach 2005-2008 Piotr Stępniak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.. Obecnie Piotr Stępniak zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: KRUK S.A., BFF Bank S.p.A, BFF Polska S.A, Grupa Kęty S.A., VRG S.A., W.Kruk S.A., DCG S.A

2. Pan Krzysztof Kawalec
Pan Krzysztof Kawalec, Prezes Zarządu BFF Polska S.A., która tworzy Grupę Kapitałową należącą do Grupy Bankowej BFF notowanej na Borsa Italiana. Związany jest ze spółką KRUK SA od 2001 roku. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej KRUK TFI SA. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Zarządzania Przedsiębiorstwem. W roku 2002 Krzysztof Kawalec ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2003 ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2006 Krzysztof Kawalec ukończył program MBA w PAM Center Uniwersytet Łódzki, University of Maryland. W latach 1998–2001 Krzysztof Kawalec zajmował stanowisko Managera w IFFP Sp. z o.o. (International Fast Food Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. W latach 2001–2002 Krzysztof Kawalec pełnił funkcję Kierownika Działu Kontraktacji w Magellan S.A. W latach 2002–2003 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Spółce. Od 2003 roku był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Operacyjnym Spółki, a od dnia 1 lipca 2008 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję Prezesa Zarządu Magellan S.A. Jest również członkiem Rad Nadzorczych w działających na terenie Słowacji i Czech spółkach Magellan Slovakia s.r.o. i MedFinance Magellan s.r.o. Od 2009 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Jednocześnie Emitent informuje, że zarówno Pan Piotr Stępniak jak i Pan Krzysztof Kawalec, nie wykonują działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki
PlikOpis
Zgłoszenie kandydatury Piotr Stępniak, Krzysztof Kawalec.pdfZgłoszenie kandydatury Piotr Stępniak, Krzysztof Kawalec
CV Piotr Stępniak.pdfCV Piotr Stępniak
Oświadczenie Piotr Stępniak.pdfOświadczenie Piotr Stępniak
CV Krzysztof Kawalec.pdfCV Krzysztof Kawalec
Oświadczenie Krzysztof Kawalec.pdfOświadczenie Krzysztof Kawalec
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 29/2022

Date of the report: April 11th 2022

Subject: Appointment of two Supervisory Board members

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that today, on April 11th 2022, the Company received a statement from Piotr Krupa, an entitled shareholder, on the exercise of the rights granted to him under Art. 11.5 and Art. 11.8 of the Company’s Articles of Association and appointment, with effect from April 14th 2022, of Mr Piotr Stępniak and Mr Krzysztof Kawalec as members of the Supervisory Board of the new term of office. At the same time appoints Mr Krzysztof Kawalec as the Vice-Chairman of the Supervisory Board of the Issuer as of 14 April 2022. At the same time, Mr Krzysztof Kawalec is appointed as Deputy Chairperson of the Supervisory Board, with effect from April 14th 2022.

Below are presented the biographical notes of the new Supervisory Board members.

1. Piotr Stępniak

Mr Piotr Stępniak has a university degree. In 1992 he received a BA (Bachelor of Arts) degree from the University of Guelph, Canada. In 1995 he earned his MSM (Master of Science in Management) degree from the Purdue University, USA, and an EMBA (Executive Master of Business Administration) diploma from the Rouen Business School in France. He gained knowledge and experience working in managerial roles: (i) between 1985 and 1992 at Air Canada, Toronto, (ii) in 1992–1997 at PepsiCola Int’l, (iii) in 1998 at Bank Handlowy S.A. of Warsaw (iv) in 1999–2000 as Development Director at ARMARK, Toronto, Canada, (v) in 2000–2001 as Marketing Director, and in 2001–2005 as Vice President of the Management Board at Lukas S.A. and Lukas Bank S.A., (vi) in 2005–2008 as President of the Management Board at Getin Holding S.A. In addition, Piotr Stępniak has long-standing experience of serving on the supervisory boards of a number of companies: (i) in 2003–2004 he was a member of the Supervisory Board of Europejski Fundusz Leasingowy S.A.,(ii) in 2003–2007 a member of the Supervisory Board of TU Europa S.A.,(iii) in 2005–2006 a member of the Supervisory Board of Getin Leasing S.A.,(iv) in 2005–2008 a member of the Supervisory Board of Powszechny Dom Kredytowy in Wrocław S.A., Carcade Sp. z o.o. (Russia), Fiolet S.A. and Open Finance S.A.,(v) in 2007–2008 a member of the Supervisory Board of Prikarpattya Bank (Ukraine),(v) in 2006–2008 a member of the Supervisory Board of Noble Funds TF1 S.A.,(vi) in 2008–2009 a member of the Supervisory Board of Mikro Sp. z o.o., (vii) in 2008–2013 a member of the Supervisory Board of Skarbiec Asset Management Holding S.A.From 2005 to 2008 Piotr Stępniak served as Chairman of the Supervisory Board of Getin Bank S.A., while in 2006–2008 he held the position of Chairman of the Supervisory Board of Noble Bank S.A. Currently, he sits as a member on the supervisory boards of the following companies: KRUK S.A., BFF Bank S.p.A, BFF Polska S.A, Grupa Kęty S.A., VRG S.A., W.Kruk S.A., DCG S.A

2. Krzysztof Kawalec

Krzysztof Kawalec, President of the Management Board of BFF Polska S.A., whose group is a member of the BFF Banking Group listed on Borsa Italiana. He has been with KRUK S.A. since 2001, currently as a member of the Supervisory Board of KRUK TFI S.A. Krzysztof Kawalec graduated from the Faculty of Organisation and Management at the Łódź University of Technology (having earned a Master of Science/Engineer degree in Business Administration). In 2002 Krzysztof Kawalec completed a post-graduate Enterprise Value Management programme at the Warsaw School of Economics, and then in 2003 – a post-graduate course in Management Accounting and Controlling at the same school. In 2006 Krzysztof Kawalec additionally completed an MBA at PAM Center of the University of Łódź, University of Maryland. In 1998−2001 he was employed as Manager at IFFP Sp. z o.o. (International Fast Food Polska Sp. z o.o.) of Warsaw. In 2001–2002 Krzysztof Kawalec headed the Contracts Department at Magellan S.A. In 2002–2003 he was a Member of the Company’s Management Board and CFO. In 2003 he became Vice President of the Company’s Management Board and Chief Operating Officer, and since July 1st 2008 he has served as President of the Management Board of Magellan S.A. He is also on the Supervisory Boards of Magellan Slovakia s.r.o. and MedFinance Magellan s.r.o., operating in Slovakia and the Czech Republic. Since 2009 he has been a member of the Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław.

The Company further announces that neither Mr Piotr Stępniak nor Mr Krzysztof Kawalec are engaged in any business activity competing with the Company’s business, nor are they partners in any partnership under civil law or other type of partnership competing with the Company’s business, or members of the governing body of any company or other legal entity competing with the Company’s business, and are not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register of August 20th 1997.

Detailed legal basis: Par. 5.5 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information to be published by issuers of securities […].

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-11Piotr KrupaPrezes Zarządu
2022-04-11Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk