• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Powołanie dotychczasowego Zarządu KRUK S.A. na kolejną kadencję (2021-03-25 19:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Powołanie dotychczasowego Zarządu KRUK S.A. na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o powołaniu z dniem 25 marca 2021 roku Zarządu Spółki na nową, wspólną, 3-letnią kadencję (Uchwały).

Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie:
1. Piotr Krupa – Prezes Zarządu
2. Adam Łodygowski – Członek Zarządu .
3. Michał Zasępa – Członek Zarządu
4. Piotr Kowalewski – Członek Zarządu.
5. Urszula Okarma – Członek Zarządu

Informacje o powołanych Członkach Zarządu:

Piotr Krupa


Piotr Krupa jest Prezesem Zarządu KRUK S.A. od 2003 r. i współzałożycielem spółki.
Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako wspólnik w spółce cywilnej „Kuźnicki i Krupa”, której wspólnikiem pozostawał do 2004 r. Od 2019 r. pełni rolę przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W 1996 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997-2000 odbył aplikację sądową. Jest radcą prawnym.
Piotr Krupa został zwycięzcą konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2017 w głównej kategorii oraz w kategorii „Produkcja i usługi”. Jury doceniło go „za rewolucyjną zmianę modelu biznesowego, dzięki której firma stała się pionierem nowych rozwiązań w skali międzynarodowej”. Piotr Krupa nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami Grupy KRUK, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Piotr Krupa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Adam Łodygowski

Adam Łodygowski jest Członkiem Zarządu KRUK S.A. od listopada 2020 r.
Dr Adam Łodygowski rozpoczął karierę zawodową w obszarze finansów w 2011 r. w banku UniCredit (Londyn) na stanowisku analityka ilościowego odpowiedzialnego za rozwój analityki stochastycznej oraz narzędzi wyceniających produkty pochodne oraz szacujących ryzyko związane z upadkiem kontrahenta (XVA). W latach 2012 i 2014 awansował na kolejne stanowiska, poszerzając swoje kompetencje zarówno z zakresu analizy matematycznej i technologii (IT), jak również menadżerskie. W 2016 r. podjął zatrudnienie w Credit Suisse we Wrocławiu, obejmując odpowiedzialność za grupę analityków ilościowych, statystyków i programistów dostarczających rozwiązania analityczne, narzędziowe i technologiczne do kluczowych obszarów banku. W 2018 r. został dyrektorem grupy analityczno-technologicznej na Polskę, liczącej ponad 130 członków i obsługującej kluczowe linie biznesowe oraz rozwiązania technologiczne w obszarze analizy ilościowej, zarządzania ryzykiem i wycen produktów pochodnych. Od sierpnia do listopada 2020 r. był dyrektorem zarządzającym w obszarze wyceny ryzyka Grupy Kapitałowej KRUK.
Adam Łodygowski w 2005 r. ukończył Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet w Hanowerze (Niemcy) w obszarze metod numerycznych w budownictwie, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 2006-2010 studiował i pracował naukowo na Uniwersytecie Stanowym (Louisiana, USA) w obszarze metod numerycznych w mechanice oraz matematyki finansowej, uzyskując odpowiednio tytuły doktora nauk technicznych i magistra matematyki finansowej. Adam Łodygowski nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami z Grupy KRUK , jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Adam Łodygowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Zasępa

Michał Zasępa jest Członkiem Zarządu KRUK S.A. od 2010 r.
Karierę zawodową rozpoczął w firmie doradczej A.T. Kearney sp. z o.o., gdzie pracował w latach 2000-2002. Następnie pracował w firmach zarządzających funduszami private equity, w latach 2003-2004 w Dresdner Kleinwort Wasserstein sp. z o.o., a w latach 2004-2010 w Enterprise Investors sp. z o.o.
Michał Zasępa ukończył Szkołę Główną Handlową w 2000 r., uzyskując tytuł magistra. W latach 1996-1997 studiował zarządzanie na University of Wisconsin, a w 1999 r. w Stockholm School of Economics. Michał Zasępa nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami Grupy KRUK, jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Michał Zasępa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Kowalewski
Piotr Kowalewski jest Członkiem Zarządu KRUK S.A. od maja 2020 r.
Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. na stanowisku specjalisty ds. analiz w KRUK S.A. W 2006 roku awansował i do 2008 r. kierował pierwszym operacyjnym Działem Analiz w spółce. Następnie objął Departament Pakietów Własnych, gdzie współtworzył i był odpowiedzialny za wdrożenie strategii ugodowej. Od 2015 r. jako dyrektor ds. zarządzania wierzytelnościami odpowiedzialny za tworzenie i nadzór nad strategią w ramach pakietów detalicznych w Grupie Kapitałowej KRUK, w tym zarządzanie zarówno procesami polubownymi, jak i sądowymi, a także współpracę z dyrektorami operacyjnymi wszystkich krajów wchodzących w skład Grupy. Piotr Kowalewski ukończył ekonometrię menedżerską na ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w 2004 r. oraz informatykę i zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej w 2006 r. Absolwent podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku psychologia w biznesie. Piotr Kowalewski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Piotr Kowalewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Urszula Okarma

Urszula Okarma jest Członkiem Zarządu KRUK S.A. od 2006 r.
Karierę zawodową rozpoczęła w 1998 r. w koncernie energetycznym w obszarze księgowości. W latach 1999-2001 była kierownikiem działu prewencji w SKK Kredyt S.A. Z KRUK S.A. związana jest od 2002 r., kiedy objęła stanowisko dyrektora departamentu windykacji telefonicznej oraz dyrektora pionu obsługi instytucji finansowych.
Urszula Okarma ukończyła kierunek finanse i bankowość na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1998 r., uzyskując tytuł magistra. Urszula Okarma nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK, jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Urszula Okarma nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 7/2021

Date: March 25th 2021

Subject: Reappointment of KRUK’s Management Board for another term

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A (the “Company”) announces that on March 25th 2021 the Company’s Supervisory Board passed resolutions, effective from March 25th 2021, reappointing the Company’s Management Board for a new joint three-year term (the “Resolutions”).

All members of the Management Board were reappointed for the new term:

1. Piotr Krupa, President of the Management Board

2. Adam Łodygowski, Member of the Management Board

3. Michał Zasępa, Member of the Management Board.

4. Piotr Kowalewski, Member of the Management Board

5. Urszula Okarma, Member of the Management Board

The biographical notes of the Management Board members appointed for the new term are provided below.

Piotr Krupa

President of the Management Board of KRUK S.A. since 2003, co-founder of the Company.

He began his professional career in 1997 as a partner in the civil-law partnership Kuźnicki i Krupa. He remained with the partnership until 2004. Since 2019, he has chaired the Board of the Wroclaw University of Economics and Business.

In 1996, he graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Wrocław. In 1997–2000, he completed legal training in court. He is a legal counsel.

Piotr Krupa was the winner of the ‘EY Entrepreneur of the Year 2017’ competition in the main category and in the ‘Production and Services’ category. The judging panel appreciated him for “the revolutionary change of the business model that made the company a pioneer of new solutions on an international scale”. He is not engaged in any business outside the KRUK Group; he is not a partner in any partnership under civil law or other type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or a member of a governing body of any other competing legal entity. He is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

Adam Łodygowski

Member of the Management Board of KRUK S.A. since November 2020.

Dr Adam Łodygowski began his professional career in finance with UniCredit (London) in 2011 as a quantitative analyst responsible for the development of stochastic analytics and tools for valuation of derivative products and assessment of counterparty risk (XVA). Mr Łodygowski received promotions in 2012 and 2014, which allowed him to develop his competencies in mathematical analysis and technology (IT) and in management. In 2016, he joined Credit Suisse in Wrocław, where he was in charge of a team of quantitative analysts, statisticians and developers providing analytical, tool and technological solutions for key areas at the bank. In 2018, he was appointed to lead a 130-member analytical and technological group in Poland, supporting key business lines and technological solutions in the area of quantitative analysis, risk management and derivatives valuation. From August to November 2020, he was Managing Director of the risk assessment area at the KRUK Group.

In 2005, he graduated from the Poznań University of Technology and from the University of Hanover (Germany) in the field of numerical methods in construction, with a Master’s degree in Engineering. In 2006–2010, he studied and worked as an academic researcher at Louisiana State University (USA), specialising in numerical methods in mechanics and financial mathematics, and was awarded the title of Doctor of Science and a Master’s degree in financial mathematics, respectively. He is not engaged in any business outside the KRUK Group; he is not a partner in any partnership under civil law or other type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or a member of a governing body of any other competing legal entity. Adam Łodygowski is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

Michał Zasępa

Member of the Management Board of KRUK S.A. since 2010.

He began his professional career at A.T. Kearney Sp. z o.o. in 2000 and remained with the consultancy firm for two years. He went on to work for the private-equity funds management industry: in 2003–2004 he was with Dresdner Kleinwort Wasserstein Sp. z o.o., and in 2004–2010 with Enterprise Investors Sp. z o.o.

He graduated from the Warsaw School of Economics in 2000 with a Master’s degree. In 1996–1997, he studied management at the University of Wisconsin, and in 1999 at the Stockholm School of Economics. He is not engaged in any business outside the KRUK Group; he is not a partner in any partnership under civil law or other type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or a member of a governing body of any other competing legal entity. He is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

Piotr Kowalewski

Member of the Management Board of KRUK S.A. since May 2020.

He began his professional career in 2004 as a senior analyst at KRUK S.A. In 2006, he was promoted to become Head of the Company’s first operational Analysis Department, which he managed until 2008. Next, he took charge of the Purchased Debt Department, where he co-created and managed the implementation of the amicable settlement strategy. Since 2015, as Debt Management Director, he has been responsible for the development of the KRUK Group’s retail debt portfolio strategy and for the oversight of its implementation, including management of both amicable and court settlement processes, as well as for cooperation with Operations Directors in each of the countries where the Group is present. Piotr Kowalewski graduated in managerial econometrics from the Wrocław Academy of Economics (currently the Wroclaw University of Economics and Business) in 2004, as well as in computer science and management from the Wrocław University of Technology in 2006. He has also completed post-graduate courses in Psychology in Business at WSB University. Piotr Kowalewski is not engaged in any activities competing with the Company’s business, nor is he a partner in any competing partnership under civil law or other type of partnership, or a member of a governing body of any other competing legal entity. Piotr Kowalewski is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

Urszula Okarma

Member of the Management Board of KRUK S.A. since 2006.

Her professional career began in 1998 as an accountant at an energy company. In 1999–2001, she headed the prevention department at SKK Kredyt S.A. She joined KRUK S.A. in 2002 as Head of the Telephone Collection Department and Head of the Financial Institutions Division.

She graduated from the Faculty of National Economy of the Wroclaw University of Economics and Business in 1998, with a Master’s degree in finance and banking. She is not engaged in any business outside the KRUK Group; she is not a partner in any partnership under civil law or other type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or a member of a governing body of any other competing legal entity. She is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

Legal basis: Par. 5.5 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-03-25Urszula OkarmaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk