• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał (2022-03-18 21:14)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2022


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaKRUK S.A.
Temat


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 roku, o godz. 13.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2021.
7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2021 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do podziału zysku za 2021 r. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
11) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.
15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2021.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §11, §12, §14.
17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie §16a.
18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
20) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki


PlikOpis

1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 14.04.2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. projekty uchwał na ZWZ 2022.pdfProjekty uchwał

2.1_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej

2.2_sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach

2.3_Uchwała Zarządu nr 45_2022_podział zysku za 2021.pdfPodział zysku_Uchwała Zarządu

2.4_projekty_Statut_tj.pdfStatut_tekst jednolity

2.5_projekty_Regulamin RN_tj.pdfRegulamin Rady Nadzorczej_tekst jednolity

7_Uchwała RN nr 21_2022_ocena projektów na WZA.pdfOcena projektów na ZWZ_Uchwała Rady Nadzorczej

1_kruk_sa_agm_convening 14.04.2022.pdfConvening of the Annual General Meeting

2_draft resolutions _14.04.2022.pdfDraft resolutions

2.1_Report of the Supervisory Board of KRUK S.A. for 2021.pdfReport of the Supervisory Board

2.2_report of remuneration 2021.pdfReport of remuneration

2.3_Resolution MB_no 45_2022_distribution of profit for 2021.pdfDistribution of profit_resolution of tthe Management Board

2.4_Statutes of KRUK SA_2022.04.14.pdfStatutes of KRUK SA_consolidated text

2.5_Rules of Procedure of Supervisory Board_14.04.2022.pdfRules of Procedure of Supervisory Board

7_Res_Supervisory Board No 21.2022_opinion on the draft resolutions of AGM_2022.pdf opinion on draft resolutions_Supervisory Board
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 19/2022

Date: March 18th 2022

Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 15.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 1.00 pm on April 14th 2022 in Wroclaw, ul. Wołowska 8, at the registered office of the Company, with the following agenda:

1) Opening of the Annual General Meeting.

2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting.

3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and has the capacity to pass resolutions.

4) Adoption of the agenda.

5) Presentation by the KRUK S.A. Management Board of the Company’s financial results and other material information contained in its financial statements.

6) Review of the KRUK S.A. Supervisory Board’s report for 2021.

7) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended December 31st 2021 and resolution to approve the separate financial statements.

8) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended December 31st 2021 and resolution to approve the consolidated financial statements.

9) Review of the Directors’ Report on the operations of the KRUK Group and KRUK S.A. in 2021 and resolution to approve the Directors’ Report.

10) Review of the Management Board’s proposal and recommendation on allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2021. Resolution on allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2021 and payment of a dividend to the Company’s shareholders.

11) Resolutions:

a) to grant liability discharge to members of the Management Board of KRUK S.A. for 2021,

b) to grant liability discharge to members of the Supervisory Board for 2021.

12) Adoption of resolution to determine the number of members of the Supervisory Board for the next term of office.

13) Adoption of resolutions to appoint members of the Supervisory Board of the new term of office.

14) Adoption of resolutions to determine the rules of remunerating members of the Supervisory Board of KRUK S.A.

15) Resolution to giving an opinion on the Report on Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław for 2021.

16) Adoption of a resolution on amending Art.11, Art. 12 and Art. 14 of the Company’s Articles of Association.

17) Resolution to amend the Company’s Articles of Association by addition of Art. 16a.

18) Adoption of a resolution to approve the consolidated text of the Company’s Articles of Association.

19) Adoption of a resolution on amending the Rules of Procedure of the Supervisory Board of KRUK S.A. and drafting the consolidated text of the Rules of Procedure.

20) Closing of the Meeting.

The Company's Management Board has decided to hold the General Meeting at the Company's registered office in Wrocław. Shareholders may also participate in the General Meeting by electronic means of communication.

Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and documents to be debated at the Meeting.

Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […].

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KRUK S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)51-116
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Wołowska
8(ulica)
(numer)71 790 28 51
71 790 21 80(telefon)

(fax)info@kruksa.pl
www.kruk.eu(e-mail)

(www)894-23-89-605
931189985(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-03-18Piotr KrupaPrezes Zarządu


2022-03-18Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk