• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał (2021-05-20 22:21)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 roku, o godz. 14.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2020.
7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2020 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do podziału zysku za 2020 r. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
12) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2021-2024, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
14) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
15) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę i zmiany Statutu Spółki.
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za lata 2019 i 2020.
19) Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu.
20) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu, również ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Załączniki
PlikOpis
1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 16.06.2021.pdf1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 16.06.2021
1_kruk_sa_agm_convening 16.06.2021.pdf1_kruk_sa_agm_convening 16.06.2021
2. projekty uchwał na ZWZ_16.06.2021.pdf2. projekty uchwał na ZWZ_16.06.2021
2. draft resolutions of the AGM_16.06.2021.pdf2. draft resolutions of the AGM_16.06.2021
I. Regulamin RN_tj_16.06.2021.pdfI. Regulamin RN_tj_16.06.2021
I. Annex to the Project 26_Resolution of AGM_Rules of Procedure of Supervisory Board_16.06.2021.pdfI. Annex to the Project 26_Resolution of AGM_Rules of Procedure of Supervisory Board_16.06.2021
II. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ_tekst jednolity z 16.06.2021.pdfII. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ_tekst jednolity z 16.06.2021
II. Statutes of KRUK SA_16.06.2021_annex to the Project 25_Res of AGM.pdfII. Statutes of KRUK SA_16.06.2021_annex to the Project 25_Res of AGM
III. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach_2019 i 2020.pdfIII. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach_2019 i 2020
III. REPORT ON REMUNERATION_2019 & 2020.pdfIII. REPORT ON REMUNERATION_2019 & 2020
IV. Sprawozdanie RN KRUK SA za 2020 r..pdfIV. Sprawozdanie RN KRUK SA za 2020 r.
IV. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF KRUK S.A. FOR 2020_app_res 4.2021.pdfIV. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF KRUK S.A. FOR 2020_app_res 4.2021
uchwała RN nr 32_2021_podział zysku za 2020_dywidenda.pdfuchwała RN nr 32_2021_podział zysku za 2020_dywidenda
Res_Supervisory Board No 32.2021_opinion on the profit distribution.pdfRes_Supervisory Board No 32.2021_opinion on the profit distribution
Uchwała RN nr 35_opinia_projekty uchwał na WZA 16.06.2021.pdfUchwała RN nr 35_opinia_projekty uchwał na WZA 16.06.2021
Res_Supervisory Board No 35.2021_opinion on the draft resolutions of AGM_2021.pdfRes_Supervisory Board No 35.2021_opinion on the draft resolutions of AGM_2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 17/2021

Date of the report: May 20th 2021

Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 15.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 2.00 pm on June 16th 2021 in Wroclaw, ul. Wołowska 8, at the registered office of the Company, with the following agenda:

1) Opening of the Annual General Meeting.

2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting.

3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and has the capacity to pass resolutions.

4) Adoption of the agenda.

5) Presentation by the KRUK S.A. Management Board of the Company’s financial results and other material information contained in its financial statements.

6) Review of the KRUK S.A. Supervisory Board’s report for 2020.

7) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended December 31st 2020 and resolution to approve the separate financial statements.

8) Review of the Directors’ Report on the operations of KRUK S.A. in 2020 and resolution to approve the Directors’ Report.

9) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended December 31st 2020 and resolution to approve the consolidated financial statements.

10) Review of the Directors’ Report on the operations of the KRUK Group in 2020 and resolution to approve the Directors’ Report.

11) Review of the Management Board’s proposal and recommendation on allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2020. Resolution on allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2020 and payment of a dividend to the Company’s shareholders.

12) Resolutions:

a) to grant liability discharge to members of the Management Board of KRUK S.A. for 2020,

b) to grant liability discharge to members of the Supervisory Board for 2020.

13) Resolution to setting the rules of an incentive scheme for 2021−2024, conditional increase of the Company’s share capital and issue of subscription warrants with the existing shareholders’ pre-emptive rights waived in whole with respect to shares to be issued as part of the conditional share capital increase and subscription warrants, and amendments to the Articles of Association.

14) Resolution to cancellation of shares bought back by the Company.

15) Resolution to share capital reduction in connection with cancellation of own shares bought back by the Company and amendment of the Company’s Articles of Association.

16) Resolution to adoption of the consolidated text of the Articles of Association of KRUK S.A. of Wrocław.

17) Resolution to amendment of the Rules of Procedure of the Supervisory Board of KRUK S.A. and drafting the consolidated text of the Rules of Procedure.

18) Resolution to giving an opinion on the Report on Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław for 2019 and 2020.

19) Resolutions to adoption of amendments to the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław.

20) Closing of the Meeting

The Company's Management Board has decided to hold the General Meeting at the Company's registered office in Wrocław, also in view of the current epidemic situation in Poland. Shareholders may also participate in the General Meeting by electronic means of communication.

Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and documents to be debated at the Meeting.

Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-20Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-05-20Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk