• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku (2021-08-23 17:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2021
Data sporządzenia:2021-08-23
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku, opublikowanego w dniu 24 maja 2021 roku. Korekta wpływa na wartość sumy bilansowej zaprezentowanej w raporcie za I kwartał 2021 roku w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy KRUK na dzień 31 marca 2021 roku oraz 31 marca 2020 roku pomniejszając ją odpowiednio o kwoty 57 609 tys. zł oraz 52 561 tys. zł. Korekta jest konsekwencją nieuwzględnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej kompensaty aktywa z tytułu podatku odroczonego z rezerwą z tytułu podatku odroczonego dla poszczególnych podatników w ramach jednej jurysdykcji podatkowej, posiadających możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty. Jednocześnie Zarząd KRUK S.A. informuje, że korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KRUK, w szczególności nie wpływała na skonsolidowany rachunek zysków lub strat Grupy KRUK za I kwartał 2021 oraz I kwartał 2020 roku. Korekta nie ma też wpływu na skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe KRUK S.A. za I kwartał 2021 roku oraz I kwartał 2020 roku. Szczegółowy opis dokonanej korekty zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr 1.pdfZałącznik nr 1
Attachment no 1.pdfAttachment no 1
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 35/2021

Date: August 23rd 2021

Subject: Correction of interim report for Q1 2021

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. publishes a correction of the KRUK Group’s report for the period January 1st-March 31st 2021, issued on May 24th 2021. The correction affects the amounts of total assets and total equity and liabilities in the interim condensed consolidated statement of financial position of the KRUK Group as at March 31st 2021 and March 31st 2020 as included in the report for the first quarter of 2021 by reducing them by PLN 57,609 thousand and PLN 52,561 thousand, respectively The correction is made as a consequence of failure to include in the consolidated statement of financial position the offset of deferred tax assets and deferred tax liabilities for individual taxpayers within a single tax jurisdiction, holding a legally enforceable right to set off the amounts. The Management Board of KRUK S.A. also announces that the correction does not affect the other items of the interim condensed consolidated financial statements of the KRUK Group, in particular it has no effect on the KRUK Group’s consolidated statement of profit or loss for the first quarter of 2021 or the first quarter of 2020. Neither does the correction affect KRUK S.A.’s interim condensed separate financial statements for the first quarter of 2021 or the first quarter of 2020. A detailed description of the correction is attached as an appendix to this report.

Detailed legal basis: Par. 15.4 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-23Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-08-23Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk