• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM1 (2021-12-27 16:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr62/2021
Data sporządzenia: 2021-12-27
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM1
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii AM1 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku (Prospekt).
Zapisy na oferowane 500 000 Obligacji prowadzono od 1 grudnia 2021 roku (włącznie) do 14 grudnia 2021 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 16 grudnia 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze.
W okresie subskrypcji 1 357 Inwestorów skutecznie złożyło 1 557 zapisów na 2 385 017 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 79,04%, Spółka przydzieliła 500 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 321 Inwestorów.
Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 50 000 000 zł.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.
Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 62/2021

Date of the report: December 27th 2021

Subject: Closing of the public offering of Series AM1

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act - Current and periodic information

Further to Current Report No. 58/2021 of December 16th 2021 on allotment of bonds issued under the Eighth Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that the offering of Series AM1 unsecured ordinary bearer bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme covered by the base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on September 3rd 2021 (the “Prospectus”) has been closed.

The period of subscription for the 500,000 Bonds was December 1st 2021 (inclusive) – December 14th 2021 (inclusive). The Bonds were allotted on December 16th 2021. The issue was not divided into tranches.

During the subscription period 1.357 Investors effectively placed 1.557 subscription orders for 2.385.017 Bonds. As a result of proportional reduction of 79,04%, the Company allotted 500.000 Bonds in response to subscription orders from 1.321 Investors. The Bonds were acquired for cash at an issue price of PLN 100 per bond. No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue value, understood as the product of the number of the Bonds covered by the offering and the issue price, was PLN 50.000.000.

The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as promoting the offerings and preparing documentation, including the issue prospectus, taking into consideration the cost of advisory services, will only be known after all issues under the Programme have been carried out. As no information is available on the total cost of the Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the Company will announce the total and unit cost of the offerings in a separate current report, which will be published once the final bond issue under the Programme has been completed.

The costs incurred by the Company in connection with the offering of Bonds under the Programme are charged to the Company's operating expenses.

Detailed legal basis: Par. 16.1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-27Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu
2021-12-27Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk