• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AK3 (2021-06-25 15:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AK3
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AK3 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku(Prospekt). Zapisy na oferowane 700 000 Obligacji prowadzono od 24 maja 2021 roku (włącznie) do 8 czerwca 2021 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 10 czerwca 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 992 Inwestorów skutecznie złożyło 1 213 zapisów na 974 797 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 28,19%, Spółka przydzieliła 700 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 989 Inwestorów. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 70 000 000 zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 30/2021

Date of the report: June 25th 2021

Subject: Closing of the public offering of Series AK3

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

Further to Current Report No. 21/2021 of June 10th 2021 on the Seventh Public Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that the offering of Series AK3 unsecured ordinary bearer coupon bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme covered by the base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on August 24th 2020 (the “Prospectus”) has been closed. The period of subscription for the 700,000 Bonds was May 24th 2021 (inclusive) – June 8th 2021 (inclusive). The Bonds were allotted on June 10th 2021. The issue was not divided into tranches. During the subscription period 992 Investors effectively placed 1,213 subscription orders for 974,797 Bonds. As a result of proportional reduction of 28.19%, the Company allotted 700,000 Bonds in response to subscription orders from 989 Investors. The Bonds were acquired at the issue price of PLN 100 per bond. No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue value, understood as the product of the number of the Bonds covered by the offering and the issue price, was PLN 70,000,000. The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as promoting the offerings and preparing documentation, including the issue prospectus, taking into consideration the cost of advisory services, will only be known after all issues under the Programme have been carried out. As no information is available on the total cost of the Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the Company will announce the total and unit cost of the offerings in a separate current report, which will be published once the final bond issue under the Programme has been completed. The costs incurred by the Company in connection with the offering of Bonds under the Programme are charged to the Company's operating expenses.

Detailed legal basis: Par. 16.1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-25Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-06-25Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk