• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A. (2022-06-17 12:37)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr50/2022
Data sporządzenia: 2022-06-17
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2022 roku otrzymał od Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa zawiadomienie o zmniejszeniu łącznego stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przez Fundusze, o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej OFE oraz zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej DFE, uprzejmie informuje, iż w wyniku transakcji w dniu 8.06.2022 r. na akcjach spółki Kruk S.A., udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Kruk S.A. na rachunku OFE oraz łącznie na rachunkach OFE i DFE zmniejszył się poniżej 5%.
Przed transakcją na rachunku OFE zapisanych było 959 056 akcji, stanowiących 5,01 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 959 056 głosów z akcji stanowiących 5,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.
Łącznie na rachunkach OFE i DFE zapisanych było 961 183 akcji, stanowiących 5,03 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 961 183 głosów z akcji stanowiących 5,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.
Po transakcji stan na rachunku OFE zmniejszył się do 939 056 akcji, stanowiących 4,91% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 939 056 głosów z akcji stanowiących 4,91% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.
Łącznie stan na rachunkach OFE i DFE zmniejszył się do 941 183 akcji, stanowiących 4,92% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 941 183 głosów z akcji stanowiących 4,92% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.”


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 50/2022

Date: June 17th 2022

Subject: Information on transactions in KRUK S.A. shares

Legal basis: Art. 70.1 of the Public Offering Act - acquisition or disposal of major holdings of shares

Text of the report:

Acting pursuant to Art. 70.1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of July 29th 2005, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on June 17th 2022 it received a notification from Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warsaw, of decreasing their aggregate holding of Company shares, reading as follows:

“Pursuant to Art. 69.1.2 and Art. 69.2 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., the management company which manages open-end pension fund Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (“OFE”) and voluntary pension fund Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (“DFE”) announces that following a transaction in KRUK S.A. shares executed on June 8th 2022 the percentage of the share capital and total voting rights held in KRUK S.A., registered in OFE’s account and jointly in OFE’s sand DFE’s accounts, decreased below 5%.

Prior to the transaction, 959,056 shares, representing 5.01 % of KRUK S.A.’s share capital and conferring the right to 959,056 voting rights representing 5.01 % of total voting rights at KRUK S.A.’s General Meeting, were registered in OFE’s account.

Also, prior to the transaction, 961,183 shares, representing 5.03 % of KRUK S.A.’s share capital and conferring the right to 961,183 voting rights representing 5.03 % of total voting rights at KRUK S.A.’s General Meeting, were registered jointly in OFE’s and DFE’s accounts.

Following the transaction, the number of KRUK S.A. shares registered in OFE’s account decreased to 939,056 shares, representing 4.91% of KRUK S.A.’s share capital and conferring the right to 939,056 voting rights, representing 4.91% of total voting rights at KRUK S.A.’s General Meeting.

Also, the number of KRUK S.A. shares registered jointly in OFE’s and DFE’s accounts decreased to 941,183 shares, representing 4.92% of KRUK S.A.’s share capital and conferring the right to 941,183 voting rights, representing 4.92% of total voting rights at KRUK S.A.’s General Meeting.”

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-17Piotr KrupaPrezes Zarządu
2022-06-17Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk