• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A. (2021-06-01 20:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2021 roku otrzymał od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:

„ZAWIADOMIENIE O ZWIĘKSZENIU OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE KRUK S.A. ISIN: PLKRK0000010
na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028767, reprezentujące Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, zawiadamia, iż Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku transakcji nabycia zawartej w dniu 28 maja 2021 r. i rozliczonej w dniu 1 czerwca 2021 r. zwiększył stan posiadania akcji spółki KRUK S.A. (dalej: „Spółka”) powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że według stanu na dzień 28 maja 2021 r. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 959 254 akcje Spółki co stanowiło 5,05% udziału w kapitale zakładowym oraz 959 254 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,05% ogólnej liczby głosów. Przed nabyciem akcji Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 944 254 akcje Spółki, co stanowiło 4,97% udziału w kapitale zakładowym oraz 944 254 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,97% ogólnej liczby głosów. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w stosunku do akcjonariusza. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 19/2021

Date: June 1st 2021

Subject: Information on transactions in KRUK S.A. shares

Legal basis: Art. 70.1 of the Act on Public Offering - acquisition or disposal of a significant group of shares

Text of the report:

Acting pursuant to Art. 70.1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of July 29th 2005, the Management Board of KRUK S.A. (the Company) announces that on June 1st 2021 it received a notification from Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., of the acquisition of Company shares, reading as follows:

‘NOTIFICATION OF INCREASE IN TOTAL VOTING RIGHTS AT KRUK S.A. ISIN: PLKRK0000010

This notification is given pursuant to Art. 69.1.1 of the Act of July 29th 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading and public companies.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. of Warsaw, with its registered office at ul. Wołoska 5, 02-675 Warsaw, Poland, registered with the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under entry No. KRS 0000028767, representing Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, entered in the Register of Pension Funds maintained by the Regional Court in Warsaw, 7th Civil and Registry Division, under entry No. RFe 13, hereby notifies the market that as a result of a transaction to purchase shares executed on May 28th 2021 and settled on June 1st 2021 Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny increased its holding of shares of KRUK S.A. (the “Company”) above 5% of total voting rights in the Company. Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. further informs the market that as at May 28th 2021 Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny held 959,254 shares of the Company representing 5.05% of the share capital and 959,254 voting rights attached to the shares held and constituting 5.05% of the total number of voting rights in the Company. Prior to the transaction, Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny held 944,254 shares of the Company representing 4.97% of the share capital and 944,254 voting rights attached to the shares held and constituting 4.97% of the total number of voting rights in the Company. There are no subsidiaries of the notifying shareholder which would hold Company shares. With respect to the shareholder there are no persons referred to in Article 87.1.3.c of the Act of July 29th 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading and public companies (the “Act”). Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny does not hold any financial instruments referred to in Art. 69b.1.1 and 69b.1.2 of the Act.,

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-01Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-06-01Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk