• Odbierz prezent
KREDYT INKASO S.A.: raport finansowy (2021-03-01 18:11)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-04-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-01
KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska39
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
Wybrane wskaźniki finansowe
Zadłużenie finansowe netto405 525 453 260 87 875 99 567
Kapitały własne232 408 214 698 50 361 47 163
Wskaźnik zadłużenie finansowe netto / kapitały własne 1,74 2,11 1,74 2,11
Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy4,6148 4,5523 4,6148 4,5523
Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat
Przychody netto112 580 81 000 25 017 18 824
Zysk z działalności operacyjnej45 797 2 494 10 177 580
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem22 415 (18 291)4 981 (4 251)
Zysk / (strata) netto17 606 (19 887)3 912 (4 622)
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego17 250 (20 535)3 833 (4 772)
Zysk / (strata) na akcję w zł1,34 (1,59)0,30 (0,40)
Rozwodniony zysk / (strata) na akcję w zł1,34 (1,59)0,30 (0,40)
Średni kurs PLN / EUR w okresie4,5001 4,3031 4,5001 4,3031
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej105 138 109 720 23 363 25 498
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(30 270)(22 482)(6 726)(5 224)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(50 627)(114 332)(11 250)(26 570)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów24 241 (27 094)5 387 (6 296)
Średni kurs PLN / EUR w okresie4,5001 4,3031 4,5001 4,3031
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa razem738 610 768 538 160 052 168 824
Zobowiązania razem506 202 553 840 109 691 121 662
Zobowiązania długoterminowe372 690 305 117 80 760 67 025
Zobowiązania krótkoterminowe133 512 248 723 28 931 54 637
Kapitał własny232 408 214 698 50 361 47 163
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej231 452 212 588 50 154 46 699
Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy4,6148 4,5523 4,6148 4,5523

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
KISA_SSF_31.12.2020_podpisane.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31.12.2020 r.
KISA_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_31.12.2020_podpisane.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31.12.2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Maciej SzymańskiPrezes Zarządu
2021-03-01Barbara RudziksWiceprezes Zarządu
2021-03-01Tomasz KucielCzłonek Zarządu
2021-03-01Tomasz JarzębowiczDyrektor Pionu Konsolidacji i Raportowania Statutowego


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk