• Odbierz prezent
KREDYT INKASO S.A.: Powołanie osób nadzorujących (2022-09-30 19:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr61/2022
Data sporządzenia:2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) działając w oparciu o § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało dnia 30 września 2022 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki:

– Pana Raimondo Eggink (wybór nastąpił w trybie głosowania grupami przez grupę utworzoną przez akcjonariusza BEST S.A.).
– Pana Bogdana Dzudzewicza;
– Pana Marcina Okońskiego;
– Pana Daniela Dąbrowskiego;
– Pana Karola Sowę.

Ponadto akcjonariusz BEST S.A. głosujący w ramach grupy oddelegował Pana Raimondo Eggink do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej było konsekwencją przedterminowego wygaśnięcia mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na skutek dokonania wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Raimondo Eggink:
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki,
– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
– nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec Spółki jako członek jej organu,
– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys zawodowy Pana Raimondo Eggink stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wymagane informacje o pozostałych powołanych członkach Rady Nadzorczej tj. o Panu Marcinie Okońskim zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 40/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., o Panu Danielu Dąbrowskim raportem bieżącym nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 r., natomiast informacje o Panu Bogdanie Dzudzewiczu i Panu Karolu Sowie odpowiednio w raportach bieżących nr 29/2017 z dnia 30 maja 2017 r. i nr 16/2018 z dnia 23 marca 2018 r.
Załączniki
PlikOpis
Życiorys - Raimondo Eggink.pdfŻyciorys - Raimondo Eggink
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu21B
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-30Maciej SzymańskiPrezes Zarządu
2022-09-30Barbara RudziksWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk