• Odbierz prezent
Kredyt Inkaso publikuje dane finansowe. Jakie były wyniki Spółki w poprzednim roku obotowym?
Z artykułu dowiesz się:

- O wynikach finansowych Kredyt Inkaso
- opoponowanym podziale zysku za rok obrotowy 2016/2017

Notowana na GPW Kredyt Inkaso S.A. opublikowała wyniki za rok obrotowy 2016/2017. Zarząd Spółki podjął zaś decyzję o rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku.

 

Wyniki finansowe Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso S.A. opublikowała wyniki finansowe za rok obrotowy 2016/2017, kończący się 31 marca 2017 r. Przychody z kontynuowanej działalności wyniosły 30,842 mln zł w stosunku do 30,916 mln zł w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2016 r. Spadek przychodów z działalności kontynuowanej był więc stosunkowo niewielki.

Zdecydowanie większy był spadek zysków. Opublikowane przez spółkę jednostkowe sprawozdanie finansowe wykazało co prawda, że Spółka  wciąż jest na plusie, jednak zyski spadły z 8,336 mln zł w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2016 r., do 2,593 mln zł w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2017 r.

Wartość majątku zwiększyła się za to znacząco. 31 marca 2016 r. aktywa Spółki wynosiły 436,093 mln zł, natomiast 31 marca 2017 r. wynosiły one 608,294 mln zł.

Przepływy pieniężne były dodatnie, mimo ujemnych przepływów z działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Powodem tego są bardzo duże dodatnie przepływy z działalności finansowej.

 

Proponowany podział zysku Kredyt Inkaso

Jak poinformowała Spółka w raporcie 37/2017, 31 lipca Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia w całości na kapitał zapasowy zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Zarząd postanowił zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie wniosku. Ostateczną decyzję podejmie jednak Walne Zgromadzenie.

 

(źródło gafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk