• Odbierz prezent
KPPD: raport finansowy (2021-03-22 17:14)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-03-22
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPDDrzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
78-400Szczecinek
(kod pocztowy)(miejscowość)
Waryńskiego2
(ulica)(numer)
094 37 49 700094 37 49 783
(telefon)(fax)
kppd@kppd.plwww.kppd.pl
(e-mail)(www)
6730006231330348087
(NIP)(REGON)
259400GE6ZIIU20M7F430000059703
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k., 01-377 Warszawa ul. Połczyńska 31A
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów317 280,00297 731,0070 913,0069 211,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 270,004 883,002 742,001 135,00

Zysk (strata) brutto10 601,004 030,002 369,00937,00

Zysk (strata) netto8 382,003 085,001 873,00717,00

Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej26 434,0013 421,005 908,003 120,00

Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 969,00-14 452,00-1 334,00-3 360,00

Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 223,002 073,00-4 073,00482,00

Przepływy pieniężne netto, razem2 242,001 042,00501,00242,00

Aktywa, razem163 778,00164 582,0035 490,0038 648,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania69 680,0078 866,0015 099,0018 520,00

Zobowiązania długoterminowe16 049,0022 744,003 478,005 341,00

Zobowiązania krótkoterminowe41 212,0044 465,008 930,0010 441,00

Kapitał własny94 098,0085 716,0020 390,0020 128,00

Kapitał zakładowy5 094,005 094,001 104,001 196,00

Liczba akcji (w szt.)1 622 400,001 622 400,001 622 400,001 622 400,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,171,901,150,44

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)58,0052,8312,5712,41

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego: 4,6148 zł/EUR dla 2020 r. i 4,2585 zł/EUR dla 2019 r.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego i wynoszącego: 4,4742 zł/EUR dla 2020 r i 4,3018 zł/EUR dla 2019 r.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

KPPD_31122020_Sprawozdanie_z_badania_sig.xhtmlSprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego.

KPPD_31122020_Sprawozdanie_z_badania_sig.xhtml.xadesPodpisy sprawozdania firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego.

KPPD_Oswiadczenie_Zarzadu-rzetelnosc_2020.xhtmlOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

KPPD_Oswiadczenie_Zarzadu-rzetelnosc_2020.xhtml.XAdESPodpisy oświadczenia zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

KPPD_Informacja_Zarzadu-audytor_2020.xhtmlInformacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.

KPPD_Informacja_Zarzadu-audytor_2020.xhtml.XAdESPodpisy informacji zarządu dotyczącej wyboru firmy audytorskiej.

KPPD_Oswiadczenie_RN_o_funkcjonowaniu_KA_w_2020.xhtmlOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu.

KPPD_List_Prezesa_2020.xhtmlPismo Prezesa Zarządu.

KPPD_List_Prezesa_2020.xhtml.XAdESPodpis pisma Prezesa Zarządu.

KPPD_Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtmlSprawozdanie finansowe za 2020 r.

KPPD_Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml.XAdESPodpisy sprawozdania finansowego za 2020 r.

KPPD_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtmlSprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) za 2020 r.

KPPD_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.XAdESPodpisy sprawozdania zarządu (sprawozdania z działalności emitenta) za 2020 r.

KPPD_Oswiadczenie_o_stosow_ladu_korporacyjnego_2020.xhtmlOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.

KPPD_Oswiadczenie_o_stosow_ladu_korporacyjnego_2020.xhtml.XAdESPodpisy oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego.

KPPD_Raport_danych_niefinansowych_2020-sig-sig.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych.

KPPD_Raport_danych_niefinansowych_2020-sig-sig.xhtml.XAdESPodpisy sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

KPPD_Ocena_RN_sprawozdania_finansowego_za_2020.xhtmlOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk