• Odbierz prezent
KORPORACJA KGL S.A.: Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski (2021-03-30 14:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej „Emitent, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. otrzymał od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) obustronnie podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 28 marca 2013 r. (dalej „Umowa”).

W wyniku zawarcia Aneksu następujące istotne warunki Umowy uległy zmianie:

1. Zwiększeniu uległ udzielony Spółce limit kredytowy do wielocelowego wykorzystania z wysokości 17 mln zł do kwoty 18 mln zł, a termin jego zapadalności został wydłużony do 14 marca 2023 r.

Bank, w ramach wskazanego wyżej limitu 18 mln zł, udostępnia Spółce:

a. sublimit kredytowy w formie kredytu obrotowego w wysokości do 14 mln zł,
b. sublimit kredytowy w wysokości 4 mln zł do wykorzystania w formie akredytyw i gwarancji bankowych.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej WIBOR 1M podwyższonej o marżę Banku.

2. Dla nowych warunków kredytu zgodnie z Aneksem ustanowiono następujące zabezpieczenia w formie:

a. hipoteki umownej łącznej do kwoty 48 mln zł z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na nieruchomościach położnych w Klaudynie, stanowiącej własność Emitenta, oraz na przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Klaudynie;
b. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej od wszystkich ryzyk przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt a. (wyżej), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 24 mln zł;
c. zastawu rejestrowego na zapasach wyrobów gotowych w postaci folii i opakowań oraz materiałów do produkcji folii i opakowań, będących własnością Emitenta, znajdujących się w magazynie w Klaudynie;
d. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. c), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 mln zł;
e. weksla in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki Umowy zmienione ww. Aneksem, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA KGL S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-080MOŚCISKA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POSTĘPU20
(ulica)(numer)
+48 (22) 321 30 00+48 (22) 321 30 09
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
118-16-24-643017427662
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Krzysztof GromkowskiPrezes Zarządu
2021-03-30Lech SkibińskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk