• Odbierz prezent
Komunikat Urzędu KNF ws. obowiązkowej dematerializacji akcji

W dniu 1 marca 2021 r. wejdzie w życie wymóg obowiązkowej dematerializacji akcji[1], które dotychczas miały formę dokumentu[2]. Z tym dniem wygaśnie moc prawna dokumentów akcji wydanych przez spółkę. Forma dokumentu akcji zostanie zastąpiona przez wpis w rejestrze akcjonariuszy lub zapis akcji na rachunkach papierów wartościowych (w przypadku rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych).

Od 1 marca 2021 r. dokumenty akcji będą miały moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Z dniem 1 marca 2026 r. nastąpi całkowita utrata ochrony praw wynikająca z akcji, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy.

Komunikat Urzędu KNF ws. obowiązkowej dematerializacji akcji  - 1W celu wypełnienia tego wymogu, spółki do dnia 30 września 2020 r. były zobowiązane do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy dla tych akcji z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Komunikat Urzędu KNF ws. obowiązkowej dematerializacji akcji  - 2

 

Spółki są zobowiązane pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, przy czym pierwsze wezwanie miało być dokonane do dnia 30 września 2020 r. Kolejne wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie.

Złożenie dokumentu akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi i stanowi potwierdzenie dokonania przez akcjonariusza tej czynności. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza. Podmioty te mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.

 

  1. Obowiązek ten dotyczy wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, które wyemitowały lub wyemitują akcje przed dniem 1 marca 2021 r.

  2. Wprowadzony ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798; dalej: Ustawa zmieniająca)


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk