• Odbierz prezent
Komunikat KNF ws. nałożenia kary pieniężnej na TUnŻ Europa SA

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 13 listopada 2020 r. jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Towarzystwo”) karę pieniężną w wysokości 1,5 miliona złotych, za:

  • brak zapewnienia skutecznego zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II (co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
  • lokowanie środków finansowych w aktywa, których ryzyka Towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II (co stanowi naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

W toku postępowania stwierdzono, że Towarzystwo konstruując produkt UFK DEBT & EQUITY II nie dopasowało zakładanych zobowiązań wobec klientów, do odpowiednich aktywów, które miały te zobowiązania zabezpieczyć biorąc pod uwagę maksymalne możliwe zaangażowanie UFK DEBT & EQUITY II w kategorie aktywów o istotnie ograniczonej płynności. Konstrukcja tego produktu dopuszczała lokowanie do 100% aktywów UFK DEBT & EQUITY II w aktywa o niskiej płynności w postaci certyfikatów inwestycyjnych niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których statuty przewidywały wysokie zaangażowanie w wierzytelności – lokaty o istotnie ograniczonej płynności. Jednocześnie konstrukcja produktu zakładała pozostawienie podmiotowi zarządzającemu UFK DEBT & EQUITY II pełnej swobody w zakresie decydowania o lokowaniu aktywów, w zależności od jego oceny sytuacji rynkowej. Oznacza to, że nie został wprowadzony efektywnie działający system zarządzania ryzykiem w obszarze zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II, który zapewniłby Towarzystwu realną możliwość zarządzania ww. obszarami.

Ponadto w toku postępowania stwierdzono, że w przyjętej przez Towarzystwo konstrukcji produktu UFK DEBT & EQUITY II brak było faktycznej możliwości określenia i mierzenia ryzyka płynności w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których certyfikaty inwestycyjne stanowiły aktywa UFK DEBT & EQUITY II oraz zarządzania tym ryzykiem, w sytuacji pozostawienia podmiotowi zarządzającemu swobody w modelowaniu portfela inwestycyjnego tego produktu w stopniu pozwalającym na dowolne kształtowanie składu portfela inwestycyjnego, jego płynności oraz poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

Konstruując ww. produkt nie wzięto pod uwagę zakresu ryzyka płynności, związanego z możliwościami inwestycyjnymi danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który został określony w najszerszy sposób w statucie funduszu (m.in. poprzez wskazanie kategorii lokat i limitów inwestycyjnych). Towarzystwo nie zapewniło sobie możliwości realnego wpływania na skład portfeli inwestycyjnych funduszy, w których certyfikaty inwestycyjne inwestowano środki UFK DEBT & EQUITY II. Ponadto Towarzystwo nie było stroną żadnej umowy, która dawałaby mu realną możliwość wpływania na podmiot zarządzający w zakresie ograniczania ryzyka płynności wynikającego z inwestycji UFK DEBT & EQUITY II.

Komisja nakładając na Towarzystwo ww. karę miała na względzie, że brak dopasowania aktywów do zobowiązań w produkcie UFK DEBT & EQUITY II narażał klientów na ryzyko braku wypłat świadczeń w terminach określonych w umowie ubezpieczenia. Ponadto w tej sprawie doszło do naruszenia istotnej regulacji obligującej zakłady ubezpieczeń do zachowania ostrożności w zakresie lokowania środków finansowych.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za naruszenia opisane powyżej wynosi 2.458.130,00 zł.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk