• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Komunikat KNF dotyczący działalności zagranicznych podmiotów maklerskich w Polsce
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie podmioty mogą prowadzić działalność maklerską na terytorium Polski

- Jakie obowiązki ciążą na tych instytucjach

- Jak sprawdzić, które instytucje mogą prowadzić spomnianą działalność

30 listopada 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat, w którym uwzględnia regulacje dotyczące działalności maklerskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie odwołuje się przede wszystkim do podmiotów zagranicznych, których coraz większa liczba działa na rynku polskim, oferując inwestorom usługi, m.in. w obszarze rynku Forex. KNF dostrzegła więc potrzebę przypomnienia podstawowych zasad działania tych firm, tak aby nie naruszana była etykieta obowiązująca w tego rodzaju działalności biznesowej, a przede wszystkim przestrzegane było prawo.

 

Działalność maklerska w Polsce według ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polega m.in. na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, oferowaniu instrumentów finansowych, zarządzaniu portfelami, doradztwie inwestycyjnym. Usługi tego typu na rynku polskim oferować mogą spółki posiadające siedzibę w naszym kraju i licencjonowane przez KNF oraz podmioty zagraniczne, które spełnią określone warunki prawne. Nie rzadko jednak na rynku pojawiają się zagraniczne podmioty, które działają bez posiadania stosownych uprawnień narażając się na sankcje karne, a swoich klientów na bardzo duże ryzyko. Podmioty te często prowadzą agresywną kampanię reklamową i występują pod wieloma znakami handlowymi.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi przewiduje dwa rodzaje podmiotów niemających siedziby na terytorium Polski, a które po spełnieniu określonych warunków mogą prowadzić działalność maklerską na terytorium RP:

 

  1. Zagraniczne firmy inwestycyjne posiadające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego będącego członkiem Unii Europejskiej (UE) lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Podmioty te mogą prowadzić działalność maklerską na terenie RP bez konieczności zezwolenia KNF, ale tylko jeśli posiadają zezwolenie od właściwego organu w państwie swojej siedziby. Działalność może być prowadzona poprzez utworzenie oddziału na terenie Polski lub jako działalność transgraniczna, czyli bez konieczności otwierania oddziału. Firma taka musi powiadomić swój macierzysty organ nadzoru o rozpoczęciu działalności na terenie innego państwa członkowskiego. Z kolei ten organ informuje o tym KNF, która wydaje stosowne regulacje dotyczące warunków prowadzenia konkretnej działalności maklerskiej. W przypadku firm, które otwierają oddział na terenie RP, cały nadzór ich oddziałami sprawuje KNF, natomiast firmy, które zdecydują się prowadzić działalność bez otwierania oddziału nadzoruje właściwy organ w kraju macierzystym. KNF w obu przypadkach czuwa nad przestrzeganiem zasad świadczenia usług maklerskich spisanych w prawie polskim.

 

W świetle zaobserwowanej praktyki, działanie na terytorium innego państwa członkowskiego przy pomocy agentów firm inwestycyjnych uznaje się za działanie tej firmy w formie oddziału.

 

Lista zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność na terytorium RP w formie oddziału

Lista zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność na terytorium RP bez otwierania oddziału

 

Lista agentów firm inwestycyjnych wraz ze wskazaniem w czyim imieniu i na czyją rzecz wykonują czynności:

 

Agenci firm inwestycyjnych - osoby fizyczne

Agenci firm inwestycyjnych - osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

 

  1. Zagraniczne osoby prawne posiadające siedzibę w państwach należących do WTO/OECD, z wyłączeniem państw należących do UE i EOG

Ten rodzaj podmiotów może prowadzić działalność maklerską na terytorium Polski wyłącznie w formie oddziału, czyli wyodrębnioną w strukturach zagranicznych osoby prawnej jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które będzie prowadziła działalność na terenie RP. jest to możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zezwolenia KNF. Na obecną chwilę jednak żadna jednostka tego typu nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie RP.

 

Inne podmioty oprócz opisanych powyżej nie mogą prowadzić działalności maklerskiej na terytorium Polski.

 

OBOWIĄZKI FIRM PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ:

  • status firmy inwestycyjnej wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku
  • przestrzeganie obowiązków dotyczących relacji z klientami oraz promocji swoich usług
  • przestrzeganie stanowiska KNF dotyczącego dobrych i złych praktyk w zakresie rynku Forex: Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex
  • stosowanie dźwigni finansowej nie wyższej niż 1:100
  • stosowanie się do zaleceń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego:  Zalecenie KNF w zakresie wysokości depozytu

 

Korzystając z usług firmy maklerskiej, która nie posiada odpowiednich uprawnień narażamy się na bardzo duże ryzyko. Warto więc pamiętać, żeby przed wyborem maklera sprawdzić dokładnie czy dany podmiot jest uprawniony do prowadzenia działalności i czy prowadzi ją prawidłowo. Taka możliwość istnieje w serwisie internetowym KNF.


Anna Hałas

Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowana teorią finansów behawioralnych oraz sytuacją na rynku paliw kopalnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk