• Odbierz prezent
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych
fot. freepik.com

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku ukształtował się na poziomie 166 087 mln zł, co stanowi 7,1% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 336 558 mln zł, tj. 57,4% PKB.

W dniu 30 września 2021 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2017 -2020 (tzw. notyfikacja fiskalna). Dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 20191 ).

FXMAG obligacje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych rynek długu, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 2016, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych gus, deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych definicja, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 2016, wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych, w programach rządowych funkcję instytucji zarządzającej pełni, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych a deficyt budżetowy, statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych a deficyt sektora finansów publicznych, sektora instytucji rządowych i samorządowych, limit długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych gus, deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 2014, nstytucji rządowych i samorządowych, instytucji rządowych, sektor instytucji rządowych i samorządowych definicja, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych co to, statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, finanse instytucji rządowych i samorządowych, zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego, deficyt sektora instytucji rządowych, podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych, domena internetowa dla instytucji rządowych, deficyt instytucji rządowych i samorządowych, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 2017, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, domena instytucji rządowych, saldo strukturalne sektora instytucji rządowych i samorządowych, z poniższych odpowiedzi wybierz nazwę domeny przeznaczonej dla instytucji rządowych:, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych definicja, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 2012, rola instytucji rządowych 1

FXMAG obligacje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych rynek długu, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 2016, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych gus, deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych definicja, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 2016, wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych, w programach rządowych funkcję instytucji zarządzającej pełni, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych a deficyt budżetowy, statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych a deficyt sektora finansów publicznych, sektora instytucji rządowych i samorządowych, limit długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych gus, deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 2014, nstytucji rządowych i samorządowych, instytucji rządowych, sektor instytucji rządowych i samorządowych definicja, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych co to, statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, finanse instytucji rządowych i samorządowych, zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego, deficyt sektora instytucji rządowych, podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych, domena internetowa dla instytucji rządowych, deficyt instytucji rządowych i samorządowych, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 2017, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, domena instytucji rządowych, saldo strukturalne sektora instytucji rządowych i samorządowych, z poniższych odpowiedzi wybierz nazwę domeny przeznaczonej dla instytucji rządowych:, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych definicja, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 2012, rola instytucji rządowych 2

Dane za lata 2017-2020 uległy zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych (kwiecień 2021 roku) głównie w związku z przeklasyfikowaniem jednostek publicznych do sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz aktualizacją źródeł danych. Wraz z dotychczas przekazywanymi danymi EDP, wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej zobowiązane zostały do opracowania tablicy zawierającej dane dotyczące działań wprowadzonych w kontekście epidemii COVID-19. Zgodnie ze ostatecznymi danymi otrzymanymi na potrzeby notyfikacji, wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych nakierowane na powstrzymanie skutków stanu epidemii COVID-19 i walkę z tymi skutkami oraz na wsparcie dotkniętych nimi podmiotów wyniosły 105 198 mln zł. Równolegle z notyfikacją fiskalną, GUS przesłał do Komisji Europejskiej dane dotyczące dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w podziale na transakcje, zgodnie z ESA2010.

FXMAG obligacje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych rynek długu, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 2016, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych gus, deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych definicja, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 2016, wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych, w programach rządowych funkcję instytucji zarządzającej pełni, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych a deficyt budżetowy, statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych a deficyt sektora finansów publicznych, sektora instytucji rządowych i samorządowych, limit długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych gus, deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 2014, nstytucji rządowych i samorządowych, instytucji rządowych, sektor instytucji rządowych i samorządowych definicja, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych co to, statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, finanse instytucji rządowych i samorządowych, zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego, deficyt sektora instytucji rządowych, podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych, domena internetowa dla instytucji rządowych, deficyt instytucji rządowych i samorządowych, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 2017, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, domena instytucji rządowych, saldo strukturalne sektora instytucji rządowych i samorządowych, z poniższych odpowiedzi wybierz nazwę domeny przeznaczonej dla instytucji rządowych:, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych definicja, komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 2012, rola instytucji rządowych 3

Analogicznie, jak w przypadku deficytu i długu,

dane dotyczące dochodów i wydatków sektora za lata 2017-2020 uległy zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych (kwiecień 2021 roku). Rewizja dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych spowodowała ich spadek w latach 2017-2020, odpowiednio o 10 mln, 66 mln, 1 104 mln oraz o 3 000 mln. Miała wpływ na relacje do PKB o 0,1 pkt % w 2019 i 0,2 pkt % w 2020 roku. Największe zmiany dochodów dotyczyły transakcji transfery kapitałowe (w latach 2017-2020), pozostałe transfery bieżące (w latach 2019-2020) oraz składki netto na ubezpieczenia społeczne (w 2020 roku). Wzrost wydatków w 2020 roku o 1 542 mln (bez zmian w relacji do PKB) dotyczył głównie zmian w transakcjach: zużycie pośrednie, koszty związane z zatrudnieniem, dotacje oraz dochody z tytułu własności. Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w podziale na transakcje zamieszczono w Załączniku 1. Informacje dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej będą dostępne dnia 21 października o godzinie 11:00 na stronie internetowej Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home. Opis metod, procedur oraz źródeł wykorzystywanych do opracowania danych dotyczących deficytu, długu oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych, zgodnie z ESA2010, sporządzony według wytycznych Komisji Europejskiej dostępny jest w angielskiej wersji językowej na stronie internetowej Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficitprocedure/edp-inventories.


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk