• Odbierz prezent
KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana szacunków wyników finansowych za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2020/2021 (2021-02-24 23:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Zmiana szacunków wyników finansowych za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021, opublikowanego w dniu 9 lutego 2021 roku, Komputronik S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące szacunków wybranych pozycji jednostkowego rachunku wyniku i strat za trzeci kwartał roku obrotowego 2020/2021 (okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zwany dalej „FQ3”), korygując niektóre pozycje rachunku zysków i strat przekazane do wiadomości publicznej w powyższym raporcie. Pozycje, które uległy zmianie, zostały wskazane poniżej.

Emitent, w wyniku prowadzenia dalszych prac zmierzających do przygotowania raportu za FQ3 szacuje obecnie, że osiągnął jednostkowo następujące, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku):

 Przychody ze sprzedaży : 456,9 mln zł wobec 454,8 mln zł,
 Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 59,2 mln zł wobec 47,6 mln zł,
 Zysk operacyjny: 4,9 mln zł wobec 1,8 mln zł (ta pozycja uległa zmianie),
 Zysk brutto: 1,3 mln zł wobec 0,8 mln zł (ta pozycja uległa zmianie)
 EBITDA: 8,6 mln zł wobec 6,7 mln zł (ta pozycja uległa zmianie)
 EBITDA z korektą MSSF 16: – 7,0 mln zł wobec 4,2 mln zł (ta pozycja uległa zmianie)

Główną przyczyną zmiany powyżej wskazanych pozycji, w stosunku do tych wskazanych w raporcie bieżącym nr 6/2021, jest zmiana wartości uprzednio utworzonej rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług, wynikające z decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, otrzymanej w dniu 12 lutego 2021 roku („Decyzja”), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2021 opublikowanym w dniu 12 lutego 2021. W wyniku otrzymania tej decyzji, Emitent zweryfikował wyliczenie wartości powyższej wskazanej rezerwy, ujawnionej po raz pierwszy w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 marca 2020 roku, i zwiększył jej wartość o 5,3 mln zł do kwoty 8,1 mln zł.

Jakkolwiek Emitent nie zgadza się z Decyzją z przyczyn, które Emitent już wskazywał w raporcie bieżącym nr 7/2021, prawidłowe stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga zwiększenia rezerwy na potencjalne zobowiązanie podatkowe, której to rezerwy Decyzja dotyczy. Gdyby nie powyższe, obligatoryjne zwiększenie rezerwy, zysk operacyjny wyniósłby 9,2 mln zł, a zysk brutto wyniósłby 6,6 mln zł, tak jak Emitent publikował w raporcie bieżącym nr 6/2021.

Ponadto, dokonano wymaganej reklasyfikacji odpisów aktualizujących należności finansowe z pozycji pozostałych kosztów operacyjnych do pozycji odpisu z tytułu oczekiwanych tzw. strat kredytowych, co wpłynęło na wzrost EBITDA o 0,6 mln zł.

Pozostałe zmiany, tj. zmniejszenie wyniku salda przychodów i kosztów finansowych o (0,4 mln zł), które wpłynęły na wyżej wymienione pozycje rachunku zysków i strat, stanowią rekalkulacje wyceny zobowiązań i należności wyrażonych w walucie obcej – różnice kursowe.

Emitent ponadto przypomina, że zgodnie z informacją opublikowaną raportem bieżącym nr 18/2020, ostateczne wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2020/2021, zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, zostaną opublikowane w dniu 26 lutego 2021 roku.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołczyńska37
(ulica)(numer)
061 8359400061 8359401
(telefon)(fax)
office@komputronik.plwww.komputronik.com
(e-mail)(www)
9720902729634404229
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-24Wojciech BuczkowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk